Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 58/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania, zabezpieczania materiałów oraz prowadzenia powiatowych baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego GEO- INFO

Zarządzenie nr 57/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w spawie zasad przechowywania depozytów i papierów wartościowych

Zarządzenie nr 56/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont , instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Projektu pt. „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 55/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Zarządzenie nr 54/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2009 Starosty Jarocińskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 53/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 52/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru

Zarządzenie nr 51/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenie Planu ochrony informacji niejawnych, dokumentacji określającej poziom zagrożeń i właściwego doboru środków bezpieczeństwa fizycznego dla systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” i Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 50/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 49/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”

Zarządzenie nr 48/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”

Zarządzenie nr 47/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż surowca topolowego stanowiącego własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 46/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Potarzycy gm. Jarocin

Zarządzenie nr 45/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektor ds. koordynowania projektem „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 44/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 43/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 42/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 października 2013 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 40/2013 Starosty Jarocińskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 39/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika Starosty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 38/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 37/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 36/201 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie danych o budynkach i lokalach dla jednostki ewidencyjnej Jarocin- obszar wiejski dla obrębu Golina w systemie Geo- Info 6 Integra (część opisowa) i Geo- Info 6 Mapa (część graficzna)

Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie odwołania i powołanie członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie nr 32/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- „Przebudowa systemu odwodnienia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie- etap II”

Zarządzenie nr 30/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 29/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia sposobu i trybu wykonania przez Starostę Jarocińskiego obowiązku przekazania do ministra właściwego do spraw wewnętrznych sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych

Zarządzenie nr 28/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie danych o budynkach i lokalach dla jednostki ewidencyjnej Jarocin- obszar wiejski dla obrębów: Annapol, Bachorzew, Cielcza, Kadziak i Kąty w systemie Geo - Info Integra (część opisowa) i Geo - Info 6 Mapa (część graficzna)

Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zakrzewie gm. Jarocin na rzecz PW Jarocin Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań

Zarządzenie nr 25/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym i Bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie rozłożenia na 5 miesięcznych rat niedopłaty powstałej z tytułu korzystania w okresie od dnia 01.12.2009 r. do dnia 31.03.2013 r. z ulgi w czynszu najmu w związku z korzystaniem ze wspólnego WC oraz umorzenia powstałych odsetek z tytułu nieterminowej spłaty

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo- zachodniej Wielkopolski”

Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 maja 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienie działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie jarocińskim

Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społeczej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Domu Wspomożycielki w Dobieszczyźnie

Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo- Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

Zarządzenie nr 16/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze

Zarządzenie nr 15/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania planu obrony cywilnej powiatu jarocińskiego

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2013

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli w roku 2012

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu czynności kontrolnych, przeprowadzonych przez Stanowiska ds Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Starosty Jarocińskiego nr 26/08 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2013 r.

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Jarocińskiego „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego”

Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-12 15:03:50