Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.powiat-jarocinski.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 71/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 70/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Projektu pt. „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo- zachodniej Wielkopolski”

Zarządzenie nr 69/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ( polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 68/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 67/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 66/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 65/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do projektu pt. " Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski"

Zarządzenie nr 64/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo - doradczego ds. analizy bieżącej sytuacji oraz szans rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 63/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz projektu Wieloletniego programu współpracy na lata 2013-2017 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 62/202 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do sprawdzenia znajomości zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 61/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 60/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 59/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej -" Dostawę i wdrażanie kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego"

Zarządzenie nr 58/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2006 Starosty Jarocińskiego z dn. 28.12.2006r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu " Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie " Z/2.30/III/3.5.2/191/4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Zarządzenie nr 57/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie"

Zarządzenie nr 56/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rusko, gm. Jaraczewo stanowiącej własność Skarbu państwa

Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2012 r. zmieniające Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Jarocińskiego nr 36/2009 z dnia 01.06.2009r. ( zmienionym zarządzeniem nr 37/2012 z dnia 18.05.2012r.)

Zarządzenie nr 54/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - „ Założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Żerkowa, ark. ewidencyjne od 1 do 12”

Zarządzenie nr 53/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Przebudowa systemu odwadniania na terenie ZSP nr 1 oraz ZSP nr 2 w Jarocinie”

Zarządzenie nr 52/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 51/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 50/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 49/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze ½ etatu

Zarządzenie nr 48/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w miejscowości Rusko, gm. Jaraczewo

Zarządzenie nr 47/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym i Bezpieczeństwa w wymiarze 1 etat

Zarządzenie nr 46/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia do przeprowadzenia konkursu ba stanowisko referenta w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w wymiarze ½ etatu

Zarządzenie nr 45/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej – na zadanie „ Wykonania kotłowni gazowej i rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Szubianki 21 w Jarocinie”

Zarządzenie nr 44/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji

Zarządzenie nr 43/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 42/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Jarocińskim

Zarządzenie nr 41/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 40/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 39/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 38/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów spisów, opisów, protokołów i innych formularzy wynikających z instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Zarządzenie nr 36/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 35/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 37/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy

Zarządzenie nr 34/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz oddanych w użytkowanie wieczyste trwały zarząd na lata 2012-2015

Zarządzenie nr 33/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podjęcia regulaminu porządku domowego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 28 w Jarocinie

Zarządzenie nr 32/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie powołania członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Jarocinie

Zarządzenie nr 31/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 30/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy o zarządzanie nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym w Jarocinie przy ul. Brandowskiego 16

Zarządzenie nr 29/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14.000 Euro w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 28/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 27/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządzeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 26/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji i trybu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym powiatu jarocińskiego

Zarządzenie nr 25/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień

Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Zarządzenie nr 22/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Biniasz

Zarządzenie nr 21/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażyny Górnaś

Zarządzenie nr 20/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Natalii Gramek

Zarządzenie nr 19/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joanna Nowakowskiej

Zarządzenie nr 18/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Brodzińskiej

Zarządzenie nr 17/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie metryki spraw w postępowaniu administracyjnym

Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo – Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „ Domostwo” w Górze

Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Brandowskiego 16, stanowiącej własność Skarbu Państwa, za porozumieniem stron

Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów spisów, opisów, protokołów i innych formularzy wynikających z instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego

Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wydziałów Starostwa Powiatowego w Jarocinie na rok 2012

Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2012

Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla Pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez stanowisko ds. kontroli w roku 2011

Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz tabeli dopłat na 2012 rok

Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Powiecie Jarocińskim

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2855
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-11 12:01