Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Regulamin

Organizacyjny Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze

 


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1

Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania i zakres sprawowanej opieki w instytucjonalnej pieczy zastępczej - placówce opiekuńczo – wychowawczej – Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”w Górze.

.

§2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 
1. domu/placówce - należy przez to rozumieć Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze, 
2. pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu, 
4. właściwym powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Jarociński, w którym terytorialnie umieszczona jest placówka, 
5. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Jarocińskiego, 
6. PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka przed umieszczeniem w placówce, 
7. Sądzie - należy przez to rozumieć Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce,
8. OPS - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka przebywającego w placówce, 
9. wychowanku/dziecku- należy przez to rozumieć małoletnich pozbawionych opieki rodziców, objętych opieką całodobową placówki, 
10. opiece całodobowej - należy przez to rozumieć zaspakajanie w placówce potrzeb życiowych dziecka zgodnie z ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej standardami usług świadczonych w placówce, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym, 
1,. rodzinach zaprzyjaźnionych - należy przez to rozumieć rodziny obce, których członkowie związani są z placówką na zasadach wolontariatu, wspierają działania wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie życia rodzinnego.

§3

Placówka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 
1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.Nr 149, poz. 887 ze zm.), zwanej dalej ustawą:
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz.1720).
3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późn. zm., 
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1982 roku - Karta Nauczyciela z późn. zm.,
5 Uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego oraz zarządzeń Starosty Jarocińskiego.

§4

1. Placówka jest samodzielną, samorządową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Powiatu Jarocińskiego - utworzoną i działającą w formie wyodrębnionej jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej. 
2. Placówka położona jest w Górze przy ul. Dworcowej 2, w gminie Jaraczewo. 
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 
4. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Starosta Jarociński w zakresie rzeczowo – finansowym ,przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. 
5. Organ prowadzący zapewnia placówce utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji zadań. 
6. Nadzór nad przestrzeganiem działalności placówki w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sprawuje Wojewoda Wielkopolski 
7. Placówka nie posiada tablicy urzędowej, używa znaku logo, którego graficzny wzór przedstawia załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania
 

§ 5 

1. Dom Wsparcia jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 30 wychowanków przyjmowanych zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art.95, ust. 1 i 2. ,
2. Dziecko może przebywać w placówce do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności na dotychczasowych zasadach do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności., zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy;

3. Dyrektor placówki zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
4. Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce rodzinnej lub innej odpowiadającej potrzebom dziecka. 
5. Celem placówki jest działanie na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiającej czy też umieszczenia dziecka w innych rodzinnych formach opieki zastępczej.
6. W zakresie opieki nad dzieckiem placówka współpracuje z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz rodziną dziecka, a w zakresie życia rodzinnego – z rodzinami, opiekunami.
7. W placówce stwarza się możliwości wzrastania w mniejszej społeczności i rodzinnych klimatach poprzez organizację trzech grup wychowawczych. Rodzeństwa w miarę możliwości umieszczane są w tej samej grupie. W miarę potrzeb wyodrębniona może być grupa usamodzielnienia.
8. Placówka: 
a) zapewnia dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie na poziomie obowiązującego standardu oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
b) zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensując brak wychowania w rodzinie i przygotowując do życia społecznego,
c) zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych a także wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 
d) zapewnia dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do potrzeb wychowanka, a także w miarę potrzeb konsultacje w poradniach specjalistycznych,
e) zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych
f) pracuje z rodziną dziecka, wspierając ją w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
g) zapewnia kontakt z rodzinami naturalnymi oraz zaprzyjaźnionymi,
h) przygotowuje dzieci do samodzielnego życia i wspiera je w okresie adaptacji do samodzielnego życia. 
9. Mając na uwadze usamodzielnianie się wychowanków, placówka współpracuje z właściwymi miejscowo powiatowymi centrami pomocy rodzinie.
10. Realizując swoje zadania placówka kieruje się w szczególności: 
a) dobrem dziecka;
b) poszanowaniem praw dziecka; 
c) poszanowaniem podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach; 
d) zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa; 
e) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych; 
f) koniecznością wspierania rozwoju dziecka; 
g) potrzebą kształtowania czynnej postawy dziecka wobec otoczenia; 
h) koniecznością aktywizowania czynności poznawczych dziecka (rozwój mowy i myślenia); 
i) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem;
j) poszanowaniem i podtrzymywaniem związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, zarówno spoza placówki jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tej placówce; 
k) potrzebą działań w celu umożliwienia dziecku powrotu do rodziny;
l) koniecznością ochrony dziecka przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony mediów i innych nie uprawnionych osób. 
11. Cele i zadania placówka realizuje we współpracy z sądami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, szkołami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzinami wychowanków oraz innymi organizacjami.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania
§ 6

1. Placówką kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor powołany lub zatrudniony przez Zarząd Powiatu.

2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze określają przepisy odrębne.
3. Wychowawca pełniący dyżur o nagłych zdarzeniach wynikłych w czasie pełnienia dyżuru zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora lub Wice dyrektora. 
4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników placówki, ma prawo doboru pracowników i zmiany wewnętrznej organizacji pracy, podejmując decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników. 
5. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora określają przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz inne przepisy szczególne. 
6. Dyrektor posiada pełną samodzielność w działaniu co do sposobu realizacji wyznaczonych celów działania placówki i ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje. 
7. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację standardów usług świadczonych w placówce i za właściwą organizację pracy wychowawczej w placówce. 
8. Dyrektor zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności placówki wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków i innych podmiotów. 
9. Podstawowe zadania i kompetencje Dyrektora: 
a) Dyrektor zarządza placówką, kieruje jej działalnością oraz opracowuje wewnętrzną strukturę organizacyjną; 
b) realizuje zadania bieżące i opracowuje strategię działań placówki; 
c) planuje realizację zadań, z uwzględnieniem posiadanych środków; 
d) dysponuje środkami finansowymi i majątkiem placówki; 
e) nadzoruje merytorycznie realizację planów działania placówki, planów finansowych oraz planów w zakresie świadczonych usług bytowych, opiekuńczych, wychowawczych, wspomagających i edukacyjnych; 
f) planuje i prowadzi niezbędne prace remontowo -adaptacyjne zapewniające odpowiedni standard świadczonych usług, bieżąco nadzorując stan techniczny obiektów oraz warunki sanitarne i przeciwpożarowe; 
g) prowadzi całokształt spraw związanych z polityką kadrową placówki; 
h) sprawuje nadzór nad pracą osób zatrudnionych w placówce; 
i) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom; 
j) dba o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwia pracownikom dokształcanie się; 
k) opracowuje regulamin organizacyjny placówki i zmiany w tym regulaminie, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie; 
l) zapewnia kontrole wewnętrzną; 
ł) wydaje zarządzenia wewnętrzne; 
m) koordynuje inne działania, wynikające z potrzeb placówki.

§ 7

1.W placówce istnieje stanowisko Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor.

2. Podstawowe zadania Zastępcy Dyrektora:

a) Sprawuje nadzór merytoryczny wobec pracowników placówki pracujących bezpośrednio z wychowankami ( wychowawcy, pracownicy socjalni, specjaliści)

b) sprawuje opiekę nad wychowankami i tworzy warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego

c) kieruje pracą zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

d) sprawuje nadzór nad pracą wychowawców w grupach wychowawczych

e) realizacja zadań związanych z oceną pracy pracowników pedagogicznych

f) otoczenie opieką pracowników rozpoczynających pracę oraz praktykantów

g) udział w planowaniu pracy wychowawczej w placówce

h) czuwanie nad realizacją planów pomocy dziecku

i) wnioskowanie w sprawie nagród i dodatków motywacyjnych

j) udział w ocenie pracy pracowników zatrudnionych w placówce

k) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

§ 8

1. W placówce tworzy się wewnętrzne komórki organizacyjne: 
1) Dział Opiekuńczo -Wychowawczy 
2) Dział Finansowo -Księgowy 
3) Dział Administracyjno -Organizacyjny 

2. W placówce zatrudnia się: 
1) wychowawców; 
2) pedagoga; 
3) terapeutę; 
4) pracownika socjalnego; 

5) psychologa;
6) pracowników administracji; 
7) pracowników obsługi.
 

§ 9

1. W placówce zatrudnia się pracowników w wymiarze koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej opieki z uwzględnieniem ich wieku, stanu zdrowia i rozwoju oraz warunków lokalowych. 
2. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w ramach samodzielnych stanowisk pracy i podlegają bezpośrednio Dyrektorowi placówki. 
3. Podział czynności pomiędzy poszczególnych pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora placówki. 
4. Wszyscy pracownicy placówki uczestniczą w procesie wychowawczym i opiekuńczym. 
5. Wszyscy pracownicy placówki są obowiązani do zachowania tajemnicy dotyczącej spraw placówki. Udzielanie informacji na zewnątrz osobom postronnym przez pracowników jest niedopuszczalne.
6. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za:
a) rzeczowe i terminowe wykonanie postanowień obowiązujących zarządzeń, instrukcji oraz innych poleceń dotyczących działalności placówki, 
b) dyscyplinę pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy,
c) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, i ppoż.
d) przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz ochronie danych osobowych,
e) dbałość o powierzone wyposażenie i sprzęt,
f) wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych zakresem obowiązków.

§ 10

1. Wychowawca zobowiązany jest do organizowania pracy w grupie wychowanków i do pracy indywidualnej z wychowankiem. 
2. Wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka, przy czym jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci, w ramach jednego etatu. 
3. Wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, przydzielonego mu przez Dyrektora placówki w chwili przyjęcia dziecka do placówki, odpowiada bezpośrednio za realizację zadań wynikających z planu pomocy dziecku. 
4. Do zadań i obowiązków wychowawcy należy w szczególności: 
a) ponoszenie odpowiedzialności za życie, bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków; 
b) tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych; 
c) utrzymywanie stałych kontaktów i współdziałanie z rodziną dziecka, z opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi, asystentem rodziny, prowadzącym pracę w rodzinie dziecka; 
d) podejmowanie działań, po konsultacji z Dyrektorem placówki, mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej i majątkowej wychowanków; 
e) wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych; 
f) współdziałanie z lekarzem, pielęgniarką w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka oraz opieka w czasie jego choroby; 
g) współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie, udzielanie i organizowanie pomocy w nauce, dbanie o realizację obowiązku szkolnego; 
h) zaopatrywanie wychowanków w odpowiednią odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zakup odzieży każdorazowo musi być odnotowany w zeszycie odzieżowym;
i) prowadzenie dokumentacji grupy i wychowanka;
j) utrzymywanie kontaktów z usamodzielnionymi wychowankami;
k) stwarzanie wychowankom warunków do współrządzenia i współgospodarowania w placówce; 
l) zapewnienie wychowankom niezbędnych do nauki pomocy i przyborów szkolnych; 
ł) stwarzanie warunków sprzyjających ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków; 
m) wyposażenie wychowanka w odpowiednią wiedzę o sposobach samodzielnego załatwiania spraw w różnych instytucjach i urzędach; 
n) wyrabianie właściwych zasad gospodarki budżetem odzieżowym, poprzez dokonywanie zakupów w uzgodnieniu z wychowankiem; 
o) udzielanie wszelkiej pomocy w uzyskaniu przez wychowanka pracy i mieszkania;
p) organizowanie czasu wolnego i życia kulturalnego wychowanków. 
5. Wychowawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony majątek placówki. 
6. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez: 
a) wszechstronne poznawanie wychowanków, ich osobowości, zainteresowań, środowiska oraz rozpoznanie ich sytuacji prawnej; 
b) planowanie i organizowanie różnych form życia społecznego; 
c) dokonywanie wspólnie z grupą wychowawczą oceny wychowanków w zakresie zachowania i postępów w nauce; 
d) organizację prac społecznie użytecznych na rzecz grupy, placówki i środowiska; 
e) oddziaływanie osobistym przykładem na postawy wychowanków; 
f) współdziałanie z sądami, szkołami, ośrodkami adopcyjno -opiekuńczymi, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy, zakładami pracy w sprawach wychowanków; 
g) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa na zajęciach w placówce oraz poza terenem placówki; 
h) wypełnianie kart pobytu dziecka oraz opracowywanie, przy udziale dziecka i w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym , asystentem rodziny a także innymi specjalistami, planu pomocy dziecku 
i) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
j) uczestniczenie w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zespołach tematycznych, naradach samokształceniowych, komisjach i innych posiedzeniach i zebraniach organizowanych przez Dyrektora placówki.

§ 11

Do zadań pedagoga należy: 
1) opracowywanie indywidualnej diagnozy psychofizycznej dotyczącej sytuacji życiowej, edukacyjnej, zdrowotnej dziecka oraz ustalenia wskazań do dalszej pracy z dzieckiem; 
2) współdziałanie z wychowawcą i pracownikiem socjalnym w opracowywaniu planów pomocy dziecku; 
3) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie
4) pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych; 
5) inspirowanie różnorodnych form pracy wychowawczej w placówce oraz prowadzenie konsultacji pedagogicznych z wychowawcami; 
6) prowadzenie obserwacji wychowanków; 
7) prowadzenie pedagogizacji rodziców; 
8) współdziałanie z sądami, szkołami, ośrodkami adopcyjnymi, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy i instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę; 
9) zapewnienie opieki wychowankom w czasie dokonywanych czynności przez policję, prokuraturę i sąd.

§ 12

 

Do zadań terapeuty należy: 
1) prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dzieci; 
2) współpraca z psychologiem i pedagogiem przy opracowywaniu planu terapii indywidualnej i grupowej; 
3) ustalenie odpowiednich metod pracy umożliwiających eliminowanie zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych dziecka; 
4) współdziałanie z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem w opracowywaniu planów pomocy dziecku.

§ 13

1. Pracownik socjalny pracuje z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną, utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodzinnej i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. 
2. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 
a) praca socjalna z rodziną dziecka; 
b) współdziałanie z wychowawcą w opracowywaniu planów pomocy dziecku,
c) utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka; 
d) inicjowanie działań zmierzających do rozwiązania sytuacji rodziny w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny; 
e) współdziałanie z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania dziecka, asystentem rodziny dziecka; 
f) wspieranie procesów usamodzielniania wychowanków poprzez współdziałanie z powiatowymi centrami pomocy rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 14

1. Czas pracy wychowawcy wynosi 40 godzin tygodniowo z tym że: 
a) wychowawcy zatrudnieni w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela pracują z grupą dzieci 26 godzin w tygodniu; 
b) wychowawcy zatrudnieni w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy mogą mieć obniżone pensum poniżej 40 godzin
2. Pozostały czas pracy przeznacza się na realizację innych zadań statutowych placówki, w szczególności na: kontakty ze szkołami (wywiadówki, zebrania, spotkania), kontakty z personelem medycznym w celach zdrowotnych wychowanka, kontakty z sądami (uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych), prowadzenie dokumentacji wychowanka i grupy, udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, udział w naradach i zebraniach wewnętrznych.

§ 15

1. W czasie zajęć wychowawczych i opiekuńczych odbywających się: 
a) na terenie placówki pod opieką jednego wychowawcy może przebywać do 14 wychowanków; 
b) poza terenem placówki pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 14 wychowanków; 
c) w czasie zajęć specjalistycznych pod opieką jednego specjalisty może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.

§ 16

1. W placówce organizuje się opiekę w porze nocnej w godzinach 22 – 6 rano. 
2. W godzinach nocnych sprawuje opiekę co najmniej 2 pracowników, o których mowa w § 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22grudnia 2011r r. w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych, w tym jeden wychowawca. 
3. Wychowawca i opiekun czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa w nocy oraz w czasie snu, a w szczególności: 
1) przestrzegają zaleceń lekarskich i pielęgniarskich; 
2) zapewniają opiekę nad chorymi; 
3) dopilnowują dzieci moczące się; 
4) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka natychmiast wzywają odpowiednie służby ratownicze oraz Dyrektora placówki; 
5) biorą udział w życiu emocjonalnym wychowanków.

§17
Wolontariat

1. Przy zapewnieniu opieki lub wychowania nad dzieckiem przebywającym w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.
2. Wolontariuszem w placówce może być osoba: 
a) pełnoletnia, 
b) która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d )nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy
f) poinformowana przez Dyrektora placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce. 
g) ubezpieczona przez dyrektora placówki od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy. 
3. Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem Dyrektora placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy. 
4. Porozumienie, które zawiera dyrektor placówki z wolontariuszem, określa: 
a) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń; 
b) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami, o których mowa w ust. 3; 
c) zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce; 
d) postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
5. Na prośbę wolontariusza dyrektor placówki wydaje pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz placówki.

§ 18
Praktykanci i stażyści

1. Placówka może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki lub staże pedagogiczne. 
2. Podstawą skierowania na praktykę lub staż pedagogiczny jest umowa pomiędzy Dyrektorem placówki a osobą odbywającą praktykę lub staż.
3. Jeżeli organizatorem praktyk pedagogicznych jest zakład kształcenia nauczycieli, szkoła wyższa, powiatowy urząd pracy, to umowa w sprawie praktyki może być zawarta pomiędzy Dyrektorem placówki a organizatorem praktyk. 
4. Praktykantowi, stażyście Dyrektor przydziela opiekuna spośród pracowników placówki.

§ 19
Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

 

1.W placówce działa stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany " zespołem", którym kieruje Zastępca Dyrektora placówki. 
2. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 
a) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 
b) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 
c) modyfikowania planu pomocy dziecku 
d)monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
e) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 
f) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, . 
g) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku. 
4. W skład zespołu wchodzą: 
a) Zastępca Dyrektora lub osoba przez niego wyznaczona; 
b) pedagog , psycholog oraz pracownik socjalny; 
c) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka. 

d)przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

e) w miarę indywidualnych potrzeb dziecka lekarz lub pielęgniarka

f) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego
5. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej, prawnej i rodzinnej dziecka, do udziału w posiedzeniu zespołu zapraszani są przedstawiciele: 
- właściwego Sądu Rodzinnego, 
- właściwego centrum pomocy rodzinie

- ośrodka pomocy społecznej

-Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Ponadto w zależności od potrzeb w Zespole mogą uczestniczyć również przedstawiciele:
- policji, 
- służby zdrowia, 
- instytucji oświatowych, 
- organizacji statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, 
- osoby bliskie dziecku. 
6. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. 
7. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor placówki informuje sąd o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo - wobec niemożności powrotu dziecka do rodziny naturalnej - podejmuje starania zmierzające do umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub w placówce rodzinnej. 
8. Na wniosek Dyrektora lub wychowawcy za zgodą Dyrektora, po zasięgnięciu opinii zespołu, dziecka i jego rodziców oraz centrum pomocy rodzinie w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce, powiat może przenieść dziecko do innej placówki tego samego typu. 
9. O przeniesieniu dziecka umieszczonego w placówce na podstawie orzeczenia sądowego powiat informuje właściwy sąd.

 

ROZDZIAŁ IV 
Standard usług świadczonych w placówce
§ 20

1. Placówka stwarza warunki do: 
1) poszanowania podmiotowości dziecka;
2) powrotu do rodziny; 
3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów; 

4) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych
5) stabilnego środowiska wychowawczego;
6) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku; 
7) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 
8) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka; 
9) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości; 
10) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem

11) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej

12) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia; 
13) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych; 
14) przygotowania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
15) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci; 
16) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 21

1. Placówka realizuje swoje działania w następujący sposób: 
1) realizuje zadania wynikające z planów pomocy dziecku; 
2) umożliwia dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem; 
3) współpracuje w zakresie opieki i wychowania w szczególności z: 
a) centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci;
b) ośrodkami adopcyjnymi; 
c) szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce; 
d) sądami rodzinnymi; 
e) kuratorami sądowymi; 
f) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działających w środowisku rodziców dzieci; 
g) kościołami i związkami wyznaniowymi, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibą placówki.

§ 22

Specjaliści pracujący w placówce udzielają porad byłym wychowankom placówki w okresie 3 lat po opuszczeniu przez nich tej placówki.


§ 23

1.Dzieciom w placówce zapewnia się:
1) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia; 
2) dostęp do opieki zdrowotnej; 
3) dostęp do zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych; 

4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka - do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;
5) wyposażenie w: 
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb; 
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego; 
c) środki higieny osobistej;
6) zaopatrzenie w: 
a) leki; 
b) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; placówka pokrywa udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
c) podręczniki i przybory szkolne; 
7) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty, odpowiadającej kwocie, o której mowa w art.80 ust.1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co miesiąc Dyrektor placówki  
8) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 
9) odpowiednie warunki higieniczno -sanitarne; 
10) dostęp do nauki, która odbywa się poza placówką: 
a) w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Górze
b) w szkołach gimnazjalnych,w szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno -wychowawczych, szkołach wyższych, hufcach pracy, szkołach policealnych i innych w zależności od potrzeb dzieci; 
11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb przez udział w zajęciach wyrównawczych; . 
12) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno -sportowych; 
13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka; 
14) pokrycie kosztów przejazdu w przypadku uzasadnionego pobytu wychowanka poza placówką. 
2. Placówka organizuje działalność kulturalno -rekreacyjną z uwzględnieniem świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów. 
3. Placówka znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku, który posiada; 
l) pokoje mieszkalne 2-4 osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, na które składają się co najmniej dla każdego dziecka: 
a) łóżko lub tapczan; 
b) szafka i lampka nocna; 
c) szafka lub miejsce w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku; 
d) zabawki. 
2) łazienki i toalety w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny; 
3) miejsca do prania i suszenia bielizny spełniające warunki higieniczno -sanitarne; 
4) pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w stoliki i krzesła, telewizor, gry, zabawki (nie mniej niż jedno pomieszczenie na 10 dzieci); 
5) miejsce do cichej nauki z dostępem do księgozbioru bibliotecznego oraz sprzętu komputerowego; 
6) aneksy kuchenne wyposażone w sprzęt meblowy, sprzęt AGD oraz sprzęt gospodarstwa domowego, przeznaczone do zajęć kulinarnych i przyrządzania śniadań i kolacji (nie mniej niż jeden na 10 dzieci); 
7) jadalnię główną dla wszystkich dzieci; 
8) kuchnię główną prowadzoną przez personel kuchenny; 
9) pokój gościnny do spotkań z rodzinami, osobami odwiedzającymi; 
10) świetlicę do zajęć terapeutycznych oraz spotkań okolicznościowych; 
11) pralnię główną; 
12) plac zabaw i boiska odpowiednio wyposażone do zajęć sportowych i rekreacyjnych.

  1. Placówka zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno – położniczą.

 

ROZDZIAŁ V
Kierowanie i przyjmowanie wychowanków do placówki 
§ 24

1. Wychowanków do Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze kieruje Powiat Jarociński. 
2. Powiat wydaje skierowanie do placówki w porozumieniu z Dyrektorem placówki.

§ 25

 

1. Przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się w ciągu całego roku przez całą dobę na podstawie skierowania.

2. Podstawą skierowania do placówki jest:

a) orzeczenie sądu 
b) wniosek rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub małoletniego. 

3. Wraz ze skierowaniem do placówki załącza się:
a) odpis aktu urodzenia; 
b) w przypadku pół sierot i sierot akt zgonu rodziców; 
c) książeczkę zdrowia, kartę szczepień, książeczkę usług medycznych oraz inną dokumentację medyczną; 
d) dokumenty szkolne, w tym opinie psychologiczno-pedagogiczne, 
e) aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny, zaświadczenie o dochodach rodziny. 
4. Do skierowania do placówki dziecka cudzoziemców załącza się: 
a) dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; 
b) dokumenty podróży dziecka; 
c) informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie RP; 
d) informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do centrum pomocy; 
e) informacje o rodzicach dziecka; 
f) informacje o stanie zdrowia dziecka.

5. W placówce prowadzi się ewidencję dzieci, która zawiera następujące informację:

a) imię i nazwisko dziecka

b)datę i miejsce urodzenia dziecka;

c)adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka;

d)aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych

 

 

§ 26

1.Dziecko do placówki opiekuńczo – wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

2). Do placówki nie przyjmuje się: 
a) dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, 

b) chorych psychicznie
c) uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych. 
3. Dyrektor placówki powiadamia o stanie ciąży małoletniej wychowanki jej rodziców, opiekunów prawnych i sąd rodzinny, stosownie do sytuacji prawnej tej wychowanki. 
4. Dziecko do innej placówki opiekuńczo – wychowawczej przewozi placówka. Doprowadzenie do naszej placówki małoletniego skierowanego na podstawie orzeczenia sądu regulują odrębne przepisy.

 

§ 27
Dokumentacja dziecka

1. W placówce dla każdego dziecka prowadzi się: 
l) plan pomocy dziecku; 
2) kartę pobytu, uzupełnianą co miesiąc, która zawiera ocenę relacji dziecka z rodzicami, ocenę funkcjonowania społecznego dziecka w tej placówce i poza nią, ocenę nauki szkolnej dziecka, ocenę samodzielności dziecka, ocenę stanu emocjonalnego dziecka, ocenę stanu zdrowia dziecka, oraz informację o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach; 
3) kartę udziału dziecka w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga;
4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych
5) protokół zawierający okresową ocenę sytuacji dziecka.

§ 28

1. Placówka realizuje z dzieckiem plan pomocy dziecku
2. Wychowawca, któremu Dyrektor placówki powierzył kierowanie procesem wychowawczym przyjętego do placówki dziecka, niezwłocznie opracowuje przy udziale dziecka -plan pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny a także innymi specjalistami. 
3. Plan pomocy dziecku jest opracowywany na podstawie informacji dotyczących dziecka zawartych w dokumentach, o których mowa w § 25, diagnozy pedagogiczno -psychologicznej oraz oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego rodzicami. 
4. Plan pomocy dziecku uwzględnia w szczególności wiek, możliwości psychofizyczne dziecka, jego sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. 
5. Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

ROZDZIAŁ VI
Zasady opuszczania placówki
§ 29

1. Pobyt w placówce ustaje (skreślenie z ewidencji wychowanków) z powodu: 
l) ustąpienia przyczyn umieszczenia dziecka w placówce, tj. powrót do rodziny; 
2) zakwalifikowania wychowanka do innej formy opieki (w stosunku do dzieci przyjętych na podstawie orzeczenia sądu wymagana jest zmiana postanowienia właściwego sądu); 
3) usamodzielnienia wychowanka;
4) skreślenia z listy wychowanków.

§ 30

1. Powrót dziecka do rodziny następuje: 
1) okresowo na podstawie wniosku zespołu o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku; 
2) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w danej placówce. 
2. Dyrektor placówki w sytuacji, o której mowa w ust. 2, zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych, którzy osobiście odbierają dziecko z placówki. 

§ 31

1. Datą skreślenia z ewidencji wychowanków z powodu usamodzielnienia jest data ujęta w decyzji o usamodzielnieniu wychowanka wydana przez Dyrektora placówki. 
2. Usamodzielniany wychowanek zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w opracowywaniu i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia.

§ 32

1. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor placówki: 
1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 
2) powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych, Policję, sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia, centrum pomocy.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce stały zespół ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce. Dyrektor na podstawie opinii zespołu kieruje sprawę do centrum pomocy i sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce. 
3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia i nadal jest wychowankiem placówki, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia w placówce, dyrektor może skreślić z ewidencji przebywających w placówce oraz odmówić ponownego przyjęcia do placówki. Przez samowolne opuszczenie placówki należy rozumieć: 
1) opuszczenie placówki bez wiedzy opiekunów na 24 godziny i braku wyjaśnienia nieobecności w ciągu 48 godzin; 
2) pobicie innego wychowanka lub stosowanie wobec niego przemocy; 
3) dokonanie kradzieży mienia placówki, wychowanków lub pracowników; 
4) dokonanie wykroczenia o charakterze przestępczym poza placówką; 
5) spożywanie alkoholu na terenie placówki lub przebywanie w placówce pod wpływem alkoholu (dotyczy także narkotyków i innych środków odurzających); 
6) palenie tytoniu na terenie placówki; 
7) antywychowawcze zachowania w placówce i poza placówką (wybryki chuligańskie, wyjątkowa arogancja, niszczenie mienia, zgorszenie itp.)

 

ROZDZIAŁ VII
Samorząd 
§ 33

1. W placówce może być powołany samorząd wychowanków. 
2. Szczegółową organizację samorządu określa regulamin uchwalany przez wychowanków.
3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w placówce. 
4. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.

ROZDZIAŁ VIII
Prawa i obowiązki wychowanków 
§ 34

1. Wychowanek ma prawo do: 
1) nauki, rozwijania uzdolnień, zainteresowań, talentów; 
2) całodziennego wyżywienia, zabezpieczenia w odzież, obuwie, bieliznę, środki higieny osobistej, podręczniki, przybory szkolne i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb; 
3) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących, a także światopoglądowych, religijnych; 
4) przedstawiania wychowawcy swoich problemów oraz uzyskania od niego pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
5) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich; 
6) życzliwego i podmiotowego traktowania; 
7) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne;

8) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
9) dostępu do opieki zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa;

10) kształcenie, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku
11) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
12) do odpoczynku w trakcie dnia oraz odpoczynku wakacyjnego; 
13) do wyjścia, w celach prywatnych, oprócz wyjść do szkoły, poza teren placówki, do miejsc uzgodnionych z wychowawcą; 
14) praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka; 
15) dostępu do informacji, zabawek, gier, sprzętu sportowo -rekreacyjnego, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dziecka; 
16) utrzymywania kontaktów osobistych, listownych, telefonicznych z bliskimi osobami, jeżeli nie jest to sprzeczne z decyzją sądu; 

17) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia

18) pomocy w adaptacji do samodzielnego życia;
19) otrzymywania kieszonkowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami według nst. zasad:

a) wychowankowie w wieku od lat pięciu do ukończenia szkoły podstawowej: - średnio 25 zł.

b) wychowankowie – uczniowie gimnazjum i szkół średnich – średnio 40 zł

c) w wyjątkowych sytuacjach ( wyjazd na wakacje, sanatorium, do szpitala itp.) dyrektor na wniosek wychowawcy może zwiększyć kwotę kieszonkowego

Wysokość kieszonkowego może być zmieniona przez wychowawcę w porozumieniu z zebraniem wychowanków grupy. Wysokość ta nie może być niższa niż 17 zł.
2. Wychowanek ma obowiązek: 
1) godnie, kulturalnie zachowywać się w placówce i poza nią, dbać o dobre imię placówki, dzieci w niej przebywających i pracowników placówki; 
2) traktować z należytym szacunkiem pracowników placówki oraz podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora placówki; 
3) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, szanować podręczniki, pomoce i przybory szkolne; 
4) organizować samopomoc koleżeńską w nauce, codziennych czynnościach samoobsługowych, porządkowych zabawowych itp.; 
5) tworzyć atmosferę życzliwości, pomagać młodszym i słabszym, przeciwdziałać przemocy i agresji, zapobiegać plotkarstwu; 
6) oszczędnie gospodarować sprzętem i przedmiotami codziennego użytku oraz naprawiać wyrządzone przez siebie szkody w sposób uzgodniony z Dyrektorem placówki; 
7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych dzieci, wychowanek: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, nie agituje innych do zażywania używek; 
8) szanować godność i podmiotowość innych osób; 
9) dbać o higienę ciała, czysty i schludny wygląd, czystość odzieży i obuwia, ład i porządek w użytkowanych pomieszczeniach; 
10) przestrzegać higieny snu i ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00; 
11) przestrzegać zasad higieny i kultury spożywania posiłków w jadalni i aneksach kuchennych; 
12) przestrzegać zasad wyjścia z placówki jedynie za zgodą wychowawcy oraz zasady powrotu do godz. 20:00, a w szczególnych przypadkach uzgodnionych z wychowawcą. najpóźniej do godz. 22:00; 
13) troszczyć się o mienie placówki, jego estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku w placówce oraz jego otoczeniu: 
- w budynku chodzić wyłącznie w obuwiu domowym, 
- należycie i zgodnie z przeznaczeniem użytkować sprzęt wyposażeniowy, radiowo-telewizyjny, gospodarstwa domowego, 
- dbać o środowisko naturalne otaczające placówkę: trawniki, żywopłoty, gazony, rabatki, krzewy, drzewa itp.; 
14) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności, wandalizmowi i nie stosować żadnej formy przemocy wobec współwychowanków, pracowników i innych osób; 
15) kształtować w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia innych; 
16) brać czynny udział w organizowaniu życia w placówce; 
17) przygotowywać się do samodzielności w dorosłym życiu.

§ 35

1. Dzieci podlegają ocenom, za swoje postępowanie i zachowanie. 
2. Ustala się następujące formy nagradzania za wyróżniające się zaangażowanie w prace na rzecz placówki, pozytywne wyniki w nauce, prawidłową postawę życiową: 
1) pochwała ustna wychowawcy w obecności wychowanków w grupie, 
2) pochwała Dyrektora placówki w obecności wszystkich wychowanków
3) nagroda rzeczowa lub pieniężna, 
4) wycieczka w ciekawe miejsca, rowerami, samochodem lub pieszo. 
3. Ustala się następujące formy karania za lekceważenie i nie przestrzeganie obowiązków: 
1) upomnienie wychowawcy , 
2) upomnienie Dyrektora placówki w obecności wszystkich wychowanków, przy poszanowaniu zasad godności dziecka;
3) nagana wychowawcy 
4) nagana Dyrektora placówki ,
5) pozbawienie części kieszonkowego - do ustawowego minimum;

6) pokrycie ze swojego kieszonkowego naprawy celowo zniszczonego lub uszkodzonego mienia Domu 
7) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych na czas oznaczony.

 

ROZDZIAŁ IX
Zasady zwalniania wychowanków do rodziców, opiekunów i innych osób 
§ 36

1. Placówka udziela pomocy w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z rodzicami, opiekunami, krewnymi lub innymi osobami, kierując się następującymi zasadami: 
1) kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd ograniczył prawo do osobistej styczności z dzieckiem, odbywają się według zasad określonych przez sąd; 
2) odwiedziny przez rodziców, opiekunów, krewnych i inne osoby, w placówce, powinny odbywać się wyłącznie w terminach ustalonych z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora lub pedagogiem . Nie mogą one zakłócać równowagi psychicznej dziecka, toku zajęć z innymi dziećmi i spokoju publicznego w placówce; 
3) Dyrektor placówki, może zawiesić odwiedziny rodziców w placówce, jeżeli ich oddziaływanie jest negatywnie na dziecko i placówkę (odwiedziny pod wpływem alkoholu, zakłócanie spokoju, zgorszenie itp.) - o takich wypadkach bezzwłocznie zawiadamia się sąd. 
2. Wychowanek placówki w ustalonych terminach (ferie, weekendy, wakacje, ważne sprawy rodzinne itp.) może być zwalniany do rodziców, opiekunów, krewnych i innych osób na poniższych zasadach: 
1) rodzice dziecka muszą posiadać zgodę właściwego sądu na zabieranie dziecka do domu rodzinnego. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na urlopowanie dzieci może wydać dyrektor placówki:
2) rodzice (opiekunowie) złożą właściwe oświadczenie (zobowiązanie) do sprawowania opieki i pokrycia kosztów przejazdu; 
3) wychowankowie, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wyjeżdżać do domów rodzinnych wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów). Muszą oni osobiście zabrać i przewieźć dziecko; 
4) wychowankowie, którzy ukończyli 13 lat mogą uzyskać zgodę na samodzielne wyjazdy do domu rodzinnego, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie) wcześniej podpisali stosowne oświadczenie (pkt 2) i wychowankowie terminowo wracają z domów rodzinnych; 
5) wychowankowie przed wyjazdem do domu rodzinnego wykonali swoje podstawowe powinności (nauka własna, samoobsługa w zakresie utrzymania czystości i inne prace wcześniej zlecone). 
3. Dyrektor placówki może nie wyrazić zgody na zwolnienie wychowanka do rodziny jeżeli: 
1) nie pozwala na to stan zdrowia dziecka; 
2) z wywiadu środowiskowego wynika, że brak jest należytych warunków materialnych i wychowawczych do pobytu dziecka w domu rodzinnym; 
3) względy wychowawcze przemawiają za pozostawieniem wychowanka w placówce; 
4) rodzice (opiekunowie) naruszyli warunki określone w podpisanym oświadczeniu: nie dotrzymywanie terminów i godzin powrotu dziecka do placówki, przebywanie dziecka pod innym niż wskazany w oświadczeniu adresem itp.

ROZDZIAŁ X
Dokumentacja 
§ 37

1. Placówka prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu dzieci, w szczególności: 
1) księgę ewidencji wychowanków; 
2) kartę pobytu wychowanka; 
3) plan pomocy dziecku; 
4) dokumentację osobistą wychowanka; 
5) dokumentację przebiegu nauczania; 
6) plany usamodzielnienia wychowanków; 
7) karty udziału w zajęciach specjalistycznych ; 
8) dzienniki zajęć wychowawczych, 
9) dokumentację zdrowotną wychowanków,
10) dokumentację dotyczącą działalności stałego zespołu, 
11) inną dokumentację niezbędną w pracy. 
2. Placówka prowadzi dokumentację związaną z zarządzaniem i administrowaniem jednostki, w szczególności; 
1) finansowo -księgową; 
2) kadrowo- osobową pracowników; 
3) kancelaryjną; 
4) ewidencyjną; 
5) statystyczną; 
6) gospodarowania mieniem; 
7) archiwizacyjną; 
8) inną przewidzianą przepisami prawa. 


ROZDZIAŁ XI

Finanse i majątek placówki
§ 38

 

1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej placówki jest plan finansowy, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora placówki na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Jarocińskiego 
3. Dokumenty finansowe dotyczące bieżącej działalności placówki podpisuje Dyrektor placówki i Główny Księgowy. 
4. Za prowadzenie rachunkowości placówki, odpowiada Główny Księgowy placówki, w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 
5. Środki trwałe i majątek ruchomy stanowią własność Powiatu Jarocińskiego i podlegają ewidencji w placówce.

 

ROZDZIAŁ XII
Wewnętrzne akty prawne 
§ 39

1. W celu realizacji zadań placówki, Dyrektor placówki jest upoważniony do wydawania wewnętrznych aktów prawnych w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 
2. Ewidencję wszystkich aktów normatywnych prowadzi Dział Administracyjny.

 

ROZDZIAŁ XIII 
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna 
§ 40

1. Kontrolę zarządczą w placówce sprawuje Dyrektor placówki. 
2. Celem kontroli jest zapewnienie informacji niezbędnych dla prawidłowego, racjonalnego funkcjonowania placówki, ocena stopnia wykonania zadań oraz doskonalenia pracy. 
3. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej określają procedury kontroli. 
4. Placówka prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli.

ROZDZIAŁ XIV
Postanowienia końcowe 
§ 41

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy, wprowadzony w trybie określonym przepisami prawa pracy.

§ 42

1. Z treścią regulaminu zapoznaje się wszystkich zatrudnionych w placówce pracowników oraz wychowanków placówki z uwzględnieniem możliwości wiekowych dziecka. 
2. Pracownicy są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem. 
3. Pracownicy i wychowankowie są zobowiązani do stosowania Regulaminu.

§ 43

1. Przy oznaczaniu spraw placówka używa skrótu: DW-DG. 
 

§ 44

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 
 

§ 45

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z. dniem 01.01.2013r

 


 


 

Uzgodniono z Kierownikiem PCPR Dyrektor DWDiR „Domostwo” w Górze

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4235
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-18 14:27:58