Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Struktura organizacyjna:
 
Organizację Zespołu Szkół Specjalnych reguluje rozdział VIII Statutu ZSS.
Ustala on podział na następujące jednostki organizacyjne:
 
1/ Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim,
2/ Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim,
3/Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
   i znacznym,
4/ Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
i znacznym,
5/ Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową
  w stopniu głębokim.
Stwierdza również, że podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 IV etapem edukacyjnym są klasy przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym , liczące 6-8 uczniów. W naszej szkole istnieją cztery takie klasy.
Oddziały w szkole podstawowej i gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnścią umysłową w stopniu lekkim liczą od 10-16 uczniów.
W szkole podstawowej i gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym liczba ta wynosi od 6 do 8. W określonych wypadkach można ilość  uczniów obniżyć do 2.
Liczba uczniów w oddziałach zespołów rewalidacyjno- wychowawczych z niepełno-sprawnością w stopniu głębokim wynosi od 2 do 4.
 
W szkole podstawowej i gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, na zajęciach z języka niemieckiego, informatyki, techniki podział na grupy jest obowiązkowy. Również zajęcia wychowania fizycznego odbywają się z podziałem na grupy, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 
W szkole podstawowej i gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym formą organizacyjną realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów na danym etapie edukacyjnym są zespoły edukacyjno-terapeutyczne.
 
Uczniowie ZSS mają również zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowe zadania psychologa i pedagoga zawiera Rozdział IX Statutu ZSS.
 
Dla uczniów Zespołu Szkół organizowane są zajęcia rewalidacyjne, które obejmują korekcję wad postawy oraz inne wynikające z programów rewalidacji: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i zajęcia logopedyczne.
 
Dla uczniów Zespołu Szkół zorganizowana jest opieka medyczna. Szczegółowe zasady jej organizacji regulują odrębne przepisy.
 
Dla uczniów, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie
w tym również pomoc materialna Zespół Szkół przydziela stypendia i jednorazowe zapomogi pieniężne ze środków finansowych organu prowadzącego.
 
Zespół Szkół organizuje bezpłatny dowóz uczniów uczęszczających do szkoły.
Bezpłatny dowóz(obowiązek gminy) regulują odrębne przepisy.
 
W Zespole Szkół zorganizowana jest biblioteka szkolna. Jej funkcje, organizacja, zadania
 omówione zostały w paragrafie 25 rozdziału VII Statutu ZSS. Finansowanie biblioteki obejmuje koszty zakupu i konserwacji zbiorów bibliotecznych. Wydatki pokrywane są
z budżetu Zespołu Szkół.
 
W Zespole Szkół funkcjonują zespoły przedmiotowe nauczycieli, których członkami są nauczyciele uczący na danym etapie edukacyjnym. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół przewodniczący. Jego obowiązki przedstawione zostały w osobnym punkcie.
 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół, opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, a organ prowadzący zatwierdza w terminie do 30 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu nadzorującego.
W arkuszu organizacji ZSS zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu Szkół, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 
Projekt Statutu Zespołu Szkół Specjalnych przygotowuje Rada Pedagogiczna ZSS.
Jest on następnie zatwierdzany przez Radę Powiatu.
 
STRUKTURA ZSS
 
Szkoła Podstawowa "L"
 1. klasy I-III nauczanie zintegrowane
 2. klasy IV-VI nauczanie przedmiotowe

Gimnazjum "L"

 1. klasy I-III nauczanie przedmiotowe

Szkoła Podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębszym

dzieci i młodzież w tym typie szkoły jest zorganizowana w klasy na trzech poziomach:

 1. klasy I-III nauczanie zintegrowane, poziom A
 2. klasy IV-VI nauczanie blokowe, poziom B
 3. klasy I-III nauczanie przedmiotowe(starsza młodzież), poziom C
 Liczba uczniów w zespole klasowym na każdym poziomie: 6-8 (można zmniejszyć o 2 w przypadku obecności w zespole ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-14
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-14 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:09

Szkoła przysposabiająca do pracy

Dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym .
Nauka trwa tutaj 3 lata.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-14
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-14 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:09

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 • Do tych zespołów należą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim;
 • liczba uczniów w zespole: 2-4;
 • uczniowie mogą przebywać w takiej grupie do 24. roku życia;
 • w każdym zespole jest dodatkowo pomoc nauczyciela;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-14
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-14 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:09

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne....

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2015-06-18 19:37
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:10

Terapia

Terapia...

Od września 2015 roku organizowane są zajęcia z dogoterapii. Kolejną planowaną nowością będą zajęcia z hipoterapii.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2015-06-18 19:37
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:11

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna....

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2015-06-18 19:37
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:11

Wczesne wspomaganie

Czym jest wczesne wspomaganie....

 

Więcej o wczesnym wspomaganiu....

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2015-06-18 19:37
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 21:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4517
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-30 21:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629
REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: +48 62 747 29 20, +48 62 747 15 96

Faks: +48 62 747 33 37

E-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2770342
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-27 09:33

Stopka strony