Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie planowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej:
a) opracowywanie koncepcji projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy
finansowej,
b) nadzór nad zgodnością z uchwałą budżetową planów finansowych Wydziałów i
jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży,
2) w zakresie wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej:
 a)przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej
prognozy finansowej,
 b)sporządzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji szczegółowej planu dochodów
i wydatków,
3) w zakresie sprawozdawczości i analiz wykonania budżetu oraz wieloletniej
prognozy finansowej:
a) przygotowywanie bieżących informacji o przebiegu wykonania budżetu
i wieloletniej prognozy finansowej,
b) wstępne rozpatrywanie wniosków Wydziałów, jednostek organizacyjnych
Powiatu oraz służb, inspekcji i straży dotyczących planowania oraz zmian
w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej,
c) przyjmowanie i analiza sprawozdań opisowych od Wydziałów i jednostek
organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz sporządzanie na ich
podstawie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
d) nadzorowanie w zakresie zgodności z planem oraz czuwanie nad prawidłowym
wykonywaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
e) przyjmowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych od
jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży,
4) w zakresie obsługi finansowo – księgowej:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i powiatu,
b) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej do kont księgowych oraz ich
uzgadnianie,
c) weryfikacja należności, roszczeń i zobowiązań w zakresie
zaewidencjonowanych rozrachunków oraz w przypadku należności
wymagalnych podlegających przepisom o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji wystawianie tytułów wykonawczych, a w przypadku należności
o charakterze cywilno-prawnym wystawianie wezwań do zapłaty oraz
przekazywanie spraw do Biura Radców Prawnych celem sporządzania
i kierowania pozwów do sądów,
d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie przelewów,
f) obsługa pracowników Starostwa w zakresie wypłat wynagrodzeń i innych
świadczeń,
g) prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych i podatku VAT,
h) prowadzenie ewidencji stałych umów i porozumień powodujących powstanie
zobowiązań pieniężnych dla Starostwa,
i) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań finansowych,
j) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
k) opracowywanie, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych
regulacji prawnych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości.

Za wykonanie zadań z zakresu obsługi finansowo – księgowej Starostwa odpowiada Główny Księgowy Starostwa, a w jego zastępstwie Skarbnik Powiatu

Kontakt:

- Główna Księgowa Starostwa - p. nr 28a, tel. 62 740 79 36

  • Biura Wydziału - p. nr 27-28, tel. 62 740 79 33-35
  •                              p. nr 5, tel. 62 740 79 48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-19 14:31:12