Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.powiat-jarocinski.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

1. w zakresie planowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej:
- opracowywanie koncepcji projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej,
- nadzór nad zgodnością z uchwałą budżetową planów finansowych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży,


2. w zakresie wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej:
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej,
- sporządzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji szczegółowej planu dochodów i wydatków,
w zakresie sprawozdawczości i analiz wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej:
- przygotowywanie bieżących informacji o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
- wstępne rozpatrywanie wniosków Wydziałów, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb, inspekcji i straży dotyczących planowania oraz zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej,
- przyjmowanie i analiza sprawozdań opisowych od Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- nadzorowanie w zakresie zgodności z planem oraz czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
- przyjmowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży,


3. w zakresie obsługi finansowo – księgowej:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i powiatu,
- prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej do kont księgowych oraz ich uzgadnianie,
- weryfikacja należności, roszczeń i zobowiązań w zakresie zaewidencjonowanych rozrachunków oraz w przypadku należności wymagalnych podlegających przepisom o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawianie tytułów wykonawczych, a w przypadku należności o charakterze cywilno-prawnym wystawianie wezwań do zapłaty oraz przekazywanie spraw do Biura Radców Prawnych celem sporządzania i kierowania pozwów do sądów,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie przelewów,
- obsługa pracowników Starostwa w zakresie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT,
- prowadzenie ewidencji stałych umów i porozumień powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych dla Starostwa,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań finansowych,
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
- rozliczanie inwentaryzacji oraz wycena aktywów i pasywów,
- opracowywanie, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

Za wykonanie zadań z zakresu obsługi finansowo – księgowej Starostwa odpowiada Główny Księgowy Starostwa, a w jego zastępstwie Skarbnik Powiatu

Kontakt:

- Główna Księgowa Starostwa - p. nr 28a, tel. 62 740 79 36

- Biura Wydziału - p. nr 27-28, tel. 62 740 79 33-35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4792
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-03 13:19