Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.powiat-jarocinski.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 88/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji pierwszego wyposażenia nowego obiektu w ramach pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"

Zarządzenie nr 87/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 86/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2016

Zarządzenie nr 85/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli w roku 2015

Zarządzenie nr 84/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 83/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wilczy gm. Kotlin

Zarządzenie nr 82/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminy kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 81/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosku Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" w Jarocinie

Zarządzenie nr 80/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 79/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Domowi Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze usuniętych drzew

Zarządzenie nr 78/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru rejestru faktur i rachunków

Zarządzenie nr 77/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 76/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim

Zarządzenie nr 75/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 74/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 73/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielczy ściętych drzew

Zarządzenie nr 72/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 71/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Administracyjnym w Referacie Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 70/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 69/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Jarocińskiego "Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego"

Zarządzenie nr 68/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 67/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 66/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 65/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 64/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 63/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 62/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu i oceny materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zarządzenie nr 61/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr 29/15 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu" realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Zarządzenie nr 60/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy Nr 1/3/BR/2015 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

Zarządzenie nr 59/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. " Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami"

Zarządzenie nr 58/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 57/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Zarządzenie nr 56/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia rejonowego ćwiczenia obronnego "ZDROWIE 2015"

Zarządzenie nr 55/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego

Zarządzenie nr 54/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 53/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Zarządzenie nr 52/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 51/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Orpiszewku i w Wilczy gm. Kotlin na rzecz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 46/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 45/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. koordynowania projektów w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 44/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 43/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych

Zarządzenie nr 42/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznej organizacji Referatu Inwestycji

Zarządzenie nr 41/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej cześć nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 39/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 38/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr 37/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 35/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw cyfryzacji oraz informatyzacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 34/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 33/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 32/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych

Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 kwietnia 2015 r.. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 30/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Dróg Powiatowych w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 29/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Komunikacji w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Jarocinie w wymiarze 1 etatu

Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 64/2012 z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo- doradczego ds. analizy bieżącej sytuacji oraz szans rozwojowych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia mienia ruchomego zlikwidowanej jednostki- Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie

Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika Starosty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jarocinie przy ul. Długiej 28

Zarządzenie nr 21/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2015 r.

Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie określenia organizacji wewnętrznej Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie nr 18/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 17/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie

Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "DOMOSTWO" w Górze

Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do "Umowy Nr 455/2014/Wn15/OA-xn-04/D w sprawie Projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Zarządzenie nr 14/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do Projektu pt. "Kompleksowy program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do "Umowy dotacji na prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jarocinie"

Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentacji dokumentacji księgowych

Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Jarocińskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zasad tworzenia, przekazywania, publikowania i aktualizacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarocinie przez komórki organizacyjne starostwa oraz odpowiedzialności merytorycznej za utrzymywanie strony internetowej starostwa w stałej aktualności

Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przyjęcia nowego załącznika do zarządzenia nr 26/08 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 1 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2015

Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli w roku 2014

Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych w Powiecie Jarocińskim

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2919
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-18 14:17