Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

 
STATUT

Uchwała nr XLIV/280/06

Rady Powiatu w Jarocinie

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) Rada Powiatu

uchwala:

Statut

Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie zwany dalej „DPS” jest jednostką

organizacyjną Powiatu Jarocińskiego powołaną do wykonywania zadań publicznych

o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej.

§ 2. DPS jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki

budżetowej.

§ 3.Siedzibą DPS jest wieś Zakrzew, adres: Zakrzew 52 ; 63-230 Witaszyce.

§ 4.Podstawę prawną funkcjonowania DPS stanowią w szczególności:

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593

ze zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837 ze zm.),

4) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,

poz. 535 ze zm.),

5) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

2104 ze zm.),

6) warunkowe zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Domu

z dnia 14.02.2003 r. nr PS.II.9013/30/2001.

§ 5.1. Przedmiotem działalności podstawowej DPS jest zapewnienie osobom tego

wymagającym całodobowej opieki oraz świadczenie tym osobom w - niezbędnym zakresieusług

bytowych, wspomagających i edukacyjnych.

2. DPS jest przeznaczony dla kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Rozdział II

Gospodarka finansowa

§ 6.DPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie

o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 7.Podstawą gospodarki finansowej DPS jest roczny plan finansowy obejmujący

dochody i wydatki.

§ 8.DPS pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Jarocińskiego, a uzyskane

dochody odprowadza do tego budżetu.

§ 9.Odpowiedzialność za gospodarkę finansową DPS ponoszą Dyrektor DPS

i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy.

§ 10.DPS prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi

przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

Rozdział III

Organizacja i zasady działania

§ 11.1. DPS kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu

w Jarocinie.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie DPS na zewnątrz,

2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku

pozostającymi w dyspozycji DPS,

3) opracowywanie planów działania DPS i przedkładanie sprawozdań z ich

wykonania,

4) przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej z bieżącej

działalności DPS.

4. Dyrektor w imieniu DPS dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

wobec pracowników DPS.

§ 12.Organizację i szczegółowy zakres zadań DPS określa Regulamin organizacyjny

uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jarocinie.

§ 13.Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników DPS określają

odrębne przepisy.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

14.Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.

§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu

Czesław Robakowski

 

Metryka

  • opublikował: Danuta Kawałek - DPS
    data publikacji: 2014-09-16 12:47
  • zmodyfikował: Danuta Kawałek - DPS
    ostatnia modyfikacja: 2014-09-16 12:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6186
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-09-16 12:48:20