Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

LXXVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 11.00

LXXVIII Sesja w dniu 26 lutego 2024, godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołów z obrad LXXVII sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXVII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXVII sesji Rady Powiatu.

5. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2023 rok.

6. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu w 2023 r.

7. Przyjęcie do wiadomości uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonyhch przez Powiat Jarociński.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotycząca apelu Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody przez Burmistrza Jarocina na prawo do dysponowania gruntem części działki nr 315/2 o powierzchni 639,00 m2 na okres 10 lat na rzecz Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie realizacji w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” — edycja 2024.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę nr XLVII/277/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacja i e — rejestracja.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę nr LXXIII/415/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 - 2030.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Komunikaty.

23. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2024-02-19 15:21

LXXVII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 15.00

LXXVII Sesja w dniu 18 stycznia 2024, godz. 15:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołów z obrad LXXV i LXXVI sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXV sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXV sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 r.

6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2023 rok.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2023 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

10. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2023 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 - 2030.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Komunikaty.

19. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2024-01-11 15:08

LXXVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. o godz. 13.00

LXXVI Sesja w dniu 27 grudnia 2023, godz. 13:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2024 roku.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publivznego.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Komunikaty.

13. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-12-22 14:28

LXXV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 13.30

LXXV Sesja w dniu 19 grudnia 2023, godz. 13:30

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIV sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXIV sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXIV sesji Rady Powiatu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024- 2030.

6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.

7. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

8. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024 - 2030 wraz z uzasadnieniem.

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

11. Przedstawienie opinii Komisji Stałych.

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok, o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.

13. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych.

14. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.

15. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę nr LXX/422/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

17. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia radnych.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Komunikaty.

24. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-12-12 16:32

LXXIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 15.00

LXXIV Sesja w dniu 29 listopada 2023, godz. 15:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Informacja o działalności i potrzebach Domu Dziecka w Górze

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.(po konsultacjach).

7. Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Komunikaty.

14. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-11-22 15:23

LXXIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

LXXIII Sesja w dniu 26 października 2023, godz. 15:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2022/2023.

7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.

8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2023 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Jarocińskiego ze Spółdzielni Socjalnej pn. "Jarocińska Spółdzielnia Socjalna".

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. (po konsultacjach).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2024-2028 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (po konsultacjach).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Rusku dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Komunikaty.

19. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-10-19 15:24

LXXII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 28 września 2023 r. o godz. 15.00

LXXII Sesja w dniu 28 września 2023, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2023/2024.

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.(po konsultacjach)

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Komunikaty.

14. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-09-22 07:47
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-22 07:49

LXXI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołów z obrad LXIX i LXX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXIX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXIX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2023 roku.

6. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Jarocińskiego

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości w 2024 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Komunikaty.

15. Zakończenie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego Jan Szczerbań
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2023-08-23 14:26

LXX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

LXX Sesja w dniu 20 lipca 2023, godz. 14:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Cielczy dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023- 2030.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-07-17 14:15

LXIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

LXIX Sesja w dniu 22 czerwca 2023, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym p. nr 30

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023-2024.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Komunikaty.

13. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-06-15 15:16

LXVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu25 maja 2023 r. o godz. 15.00

LXVIII Sesja w dniu 25 maja 2023, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu poLXVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2022 rok i I półrocze 2023 roku.

6. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.

7. Informacja o stopniu wdrożenia programu naprawczego w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

8. Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2022 rok.

9. Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.

11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym, oraz o stanie mienia.

12. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.

13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2022 rok.

14. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 r.

15. Dyskusja

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia radnych.

25. Wolne głosy i wnioski.

26. Komunikaty.

27. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-05-18 14:52
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-24 08:59

LXV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 15.00

LXV Sesja w dniu 23 lutego 2023, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXIV sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXIV sesji Rady Powiatu.

5. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu.

6. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2022 rok.

7. Zapoznanie się z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Powiatowi Jarocińskiemu oraz jednostkom organizacyjnym

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Komunikaty.

17. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-02-16 14:18
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-16 14:58

LXIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu18 stycznia 2023 r. o godz. 15.00

LXIV Sesja w dniu 18 stycznia 2023, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXIII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXIII sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 r.

6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2022 rok.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2022 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

9. Sprawozdanie z działalności PCPR w Jarocinie.

10. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2022 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Komunikaty.

17. Zakończenie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2023-01-11 14:50

LXII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 14.30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022- 2030.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: 

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/214322

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego Jan Szczerbań
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2022-12-13 15:37

LXI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 15.00

LXI Sesja w dniu 29 listopada 2022, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Informacja o funkcjonowaniu Domu Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego.

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2030

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Jarocińskim na lata 2023- 2027

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Komunikaty.

15. Komunikaty.

16. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2022-11-22 12:43

LIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 7 października 2022 r. o godz. 15.30 zdalnie

LIX Sesja w dniu 7 października 2022, godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022- 2030.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Komunikaty.

8. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2022-10-06 10:47

LVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

LVIII Sesja w dniu 22 września 2022, godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2021 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych

6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.

7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2022/2023.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości w 2023 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Jarocińskiego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzeenia skargi na Starostę Jarocińskiego

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Komunikaty.

22. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2022-09-15 15:24

LVII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

LVII Sesja w dniu 25 sierpnia 2022, godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Jarociniee

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2022 roku.

6. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2021 rok

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin wykonania zadania własnego Powiatu Jarocińskiego w zakresie dróg powiatowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Komunikaty.

15. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2022-08-18 14:35

LVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

LVI Sesja w dniu 23 czerwca 2022, godz. 13:00 w Starostwiee Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok.
 9. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 10. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok.
 11. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 r.
 12. Dyskusja.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 15. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2022-2023.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2022-06-15 14:50
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 12:29

LV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

LV Sesja w dniu 30 maja 2022, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie i zdalnie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII i LIV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2021 roku.
 6. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2021 rok i I półrocze 2022 roku.
 7. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Cielczy dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Komunikaty.
 16. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2022-05-23 15:32

LIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję LIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LI i LII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LI sesji Rady Powiatu.
 5. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.
 6. Informacja o stopniu wdrożenia programu naprawczego w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Komunikaty.
 14. Zakończenie obrad.

  Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/179180

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                              Rady Powiatu

                                                                                                              

                                                                                                             Jan Szczerbań

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego Jan Szczerbań
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2022-04-21 15:37

LII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Jarocin, dnia 04.04.2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję LII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 5 kwieetnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 4. Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022 - 2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/1cd06f43-790c-4

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2022-04-05 08:09

XLIX Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XLIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVIII sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022- 2030.
 6. a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 7. b) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.
 8. c) Dyskusja nad wnisesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
 9. d) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022- 2030 wraz z uzasadnieniem.
 10. Uchwalenie budżetu powiatu na 2022 rok.
 11. a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 12. b) Przedstawienie opinii Komisji Stałych.
 13. c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok, o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.
 14. d) Przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych.
 15. e) Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
 16. f) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Komunikaty.
 28. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/162623

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            

                                                                                                           Jan Szczerbań

   1.  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2021-12-23 15:15

XLVII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XLVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XLIV, XLV i XLVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości w 2022 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Komunikaty.
 6. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/154528

 

Wiceprzewodniczący

  Rady Powiatu

                                                                                                            

  Teodor Grobelny

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-11-30 08:18

XLVI Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XLVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.

 1. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2020 rok oraz bieżąca sytuacja.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Poręba 23 w obrębie Łowęcice stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16 stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jarocińskiego.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Komunikaty.
 6. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/151288

 Przewodniczący

 Rady Powiatu

                                                                                                            

  Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-11-08 14:16
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-09 13:29

XLV Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XLV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 20 października 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie i zdalnie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Komunikaty
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

 

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/150638

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

 

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-10-20 11:01

XLVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV i XLV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
 6. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. za 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania po konsultacjach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/13328

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-08-18 14:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-18 15:00

XLIII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XLIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 roku.
 6. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2020 rok
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Jarocińskiego instrumentem płatniczym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2021 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/141516

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego Jan Szczerbań
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2021-08-19 14:32

XLII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XLII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLI sesji Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 11. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok.
 13. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 r.
 14. Dyskusja
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 17. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2021-2022.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Komunikaty
 26. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/137223

     Przewodniczący

     Rady Powiatu

                                                                                                            

  Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-06-18 15:35

XLI Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII, XIX i XL sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2020 roku.
 6. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2020 rok i I półrocze 2021 roku.
 7. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2020 rok.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w latach 2022 - 2023.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.

12.Wnioski i oświadczenia radnych.

13.Wolne głosy i wnioski.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Komunikaty.

16.Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/926f0554-1d71-4

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

                                                                                                     

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-05-20 15:10

XL Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XL SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 06 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie do wiadomości oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu jarocińskiego za 2020 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Powiatem Jarocińskim.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/2b76cfbd-88ad-4

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-05-06 07:43

XXXIX Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

XXXIX Sesja w dniu 28 kwietnia 2021, godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie i zdalnie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.
 3. Informacja o stopniu wdrożenia programu naprawczego w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2024".
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-04-27 10:00

XXXVIII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXVI sesji Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie do wiadomości uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 2. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku.
 3. Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2020 roku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych. po konsultacjach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Jarocinie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2020r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/124463

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-03-18 15:25

XXVII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

                                                                                     Jarocin, dn. 27.01.2021 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXXVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.
 3. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku.
 5. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac w 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Jarocińskiego
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Komunikaty.
 16. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/8316a09e-31b3-4

Przewodniczący

  Rady Powiatu

                                                                                                            

  Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-01-27 15:36
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 15:42

XXXVI Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XXXVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIII, XXXIV, XXXV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIII sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
  2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.
  3. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
  4. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.
 6. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2021 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  2. Przedstawienie opinii komisji stałych.
  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok, o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.
  4. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych.
  5. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająa uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

 http://api.esesja.pl/posiedzenie8/113602

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

                                                                                                            

Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-12-23 08:42

XXXVSesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:   http://api.esesja.pl/posiedzenie8/112459

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-12-15 13:21

XXXII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXXII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 września 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 9. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2020/2021.
 10. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2019 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Komunikaty.
 20. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/98623

Przewodniczący Rady

Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego Jan Szczerbań
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-09-23 14:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 14:21

XXXI Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 – 2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/97095

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-08-27 12:52

XXX Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 06 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/94843

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-08-03 13:52

XXIX Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV, XXVI, XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności PCPR w Jarocinie. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2019 roku.
 7. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2019 rok i I półrocze 2020 roku. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2019 roku.
 9. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020-2021.
 10. Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok.
 11. Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok.
 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok.
 15. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 16. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 17. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok.
 18. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 r.
 19. Dyskusja.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiej w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki
  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Poznaniu.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 – 2030
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Wolne głosy i wnioski.
 30. Komunikaty.
 31. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/91444

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

                                                                                                            

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-06-18 15:17

XXVIII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Komunikaty.
 9. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/90329

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2020-06-10 14:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 14:59

XXVII Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 12 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia do sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2019 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/44df4232-5f88-4

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-05-08 15:29

XXVI Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziałów wojskowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/81259

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

                                                                                                          

Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-03-30 13:34

XXV Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/78462

Przewodniczący

Rady Powiatu

                                                                                                       

an Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2020-02-21 10:25
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 10:27

XXIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/74067

 

 Przewodniczący

 Rady Powiatu

                                                                                                             

  Jan Szczerbań

XXIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie 8 pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Kościuszki 16 na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego
  w ramach realizacji zadania publicznego w latach 2020 – 2022 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Klubu Senior+”
  w Jarocinie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Komunikaty.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/72247

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                           Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-12-27 15:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 15:26

XXII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXI sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
  2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.
  3. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
  4. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.
 6. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2020 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  2. Przedstawienie opinii komisji stałych.
  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok, o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.
  4. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych.
  5. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 8 lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/70419

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             0y8IjDNn62AAAAAElFTkSuQmCC

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-12-10 18:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 18:48

XXI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)  zwołuję XXI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XIX i XX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XIX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Informacja o funkcjonowaniu Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/58e585ca-b78b-4

 

Przewodniczący

Rady Powiatu             

 

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-11-21 15:36

XX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/66688

 

 Przewodniczący

 Rady Powiatu

                                                                                                             

  Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-11-19 14:06

XIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511)  zwołuję XIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 października 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych
  w drogownictwie w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2018 rok.
 8. Informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego oraz wyniki działań kontrolnych na terenie powiatu za 2018 rok.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2017/2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - "Klubu Senior +" w Jarocinie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 sierpnia 2019 r. radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Komunikaty.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/63830

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                           Rady Powiatu             

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-10-23 17:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 17:44

XVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511)  zwołuję XVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2019/2020
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/58356

 

Przewodniczący

Rady Powiatu             

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-09-19 12:01

XVII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

  Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/58560

 

 

 Przewodniczący

 Rady Powiatu

                                                                                                             

  Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-09-09 13:59

XVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511)  zwołuję XVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII, XIV oraz XV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.
 6. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie”
  Sp. z o.o. za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56989

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                           Rady Powiatu             

                                                                                                           Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-08-22 14:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-23 08:50

XV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 08.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 14 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56041

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                            Jan Szczerbań

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-08-13 13:31

XIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:http://api.esesja.pl/posiedzenie8/55000

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-07-29 11:25

XIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020.
 6. Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
 11. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 12. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
 14. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r.
 15. Dyskusja.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Janusza Krawca, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Panią Lidię Czechak, Starostę Jarocińskiego.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.”
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, ul. Kościuszki 31
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego im. UNICEF wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 35. Interpelacje i zapytania radnych.
 36. Wnioski i oświadczenia radnych.
 37. Wolne głosy i wnioski.
 38. Komunikaty.
 39. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/52868

 

Przewodniczący

Rady Powiatu             

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-06-19 15:53

XII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

 

                                                                                     Jarocin, dnia 14.06.2019 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/52258

 

 

 

  Przewodniczący

  Rady Powiatu

                                                                                                             

  Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-06-14 16:02

XI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
 6. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2018 rok i I półrocze 2019 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu jarocińskiego, od dnia 1 września 2019 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/49179

 

Przewodniczący   

Rady Powiatu            

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-05-23 11:51
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-23 11:52

X Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję X SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/47640

 

 

 

 

 Przewodniczący

  Rady Powiatu

                                                                                                             

  Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-05-15 08:33

IX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję IX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o.
 6. Pozyskiwanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014 - 2020 na rzecz Powiatu Jarocińskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Powiatu Jarocińskiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Mirosława Drzazgi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2018 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2019 roku.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Komunikaty.
 24. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/45887

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

                                                                                                             

 Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-04-18 15:29

VII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję VII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2018 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Witaszycach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/39395

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                           Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-02-21 14:20
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 14:20

VI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję VI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad IV i V sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po IV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po IV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w 2019 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Jarocińskiego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Komunikaty.
 21. Zakończenie obrad.

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/36573

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             0y8IjDNn62AAAAAElFTkSuQmCC

                                                                                                           Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2019-01-24 12:14

V Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję V SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/34709

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            

                                                                                                             Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2019-01-09 10:59
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-09 11:00

IV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję IV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po III sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po III sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Jarocińskiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty.
 14. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/33424

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-12-20 17:59

III Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję III SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po II sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po II sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
  2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.
  3. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
  4. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.
 6. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2019 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  2. Przedstawienie opinii komisji stałych.
  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok, o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.
  4. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych.
  5. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/32446

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             Jan Szczerbań 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-12-13 16:53

II Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję II SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po I sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po I sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o funkcjonowaniu Domu Dziecka w Górze.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanawiania nagród oraz wyróżnień sportowych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej Uchwałę nr LXV/422/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w Związku Powiatów Polskich.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Jarocińskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 14. Komunikaty.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/28972                                         

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                            Jan Szczerbań

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-11-23 15:13

I Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Zapraszam na I sesję VI Kadencji Rady Powiatu Jarocińskiego.
Sesja rady odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Sali nr 30 Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, Jarocin.

Komisarz Wyborczy w Kaliszu Postanowieniem Nr 376/I/51/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Jarocińskiego ustalił termin i porządek obrad I sesji rady.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu Jarocińskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jarocińskiego.
 8. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

                                                                                                                 

 

                                                                                                   Starosta Jarociński

 

 

                                                                                                    Teodor Grobelny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-11-14 13:17

LXV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego oraz wyniki działań kontrolnych na terenie powiatu za 2017 rok
 7. Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2017 rok.
 8. Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2018 roku.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2017/2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2019 - 2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie upamiętnienia pierwszego starosty powiatu jarocińskiego po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/24771                                 Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             0y8IjDNn62AAAAAElFTkSuQmCC

                                                                                                           Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-10-11 13:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 13:37

LXIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXIII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2018/2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawieustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji obligacji.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/23966

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-09-20 15:45

XLIV Sesja rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

XLIV Sesja w dniu 30 września 2021, godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2021/2022.
 8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2020 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych
 9. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie powiatu jarocińskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jarocinie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2021-09-23 15:09

LXIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LX sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku.
 6. Podsumowanie akcji "Białe Niedziele" realizowanej współnie przez samorząd powiatu jarocińskiego oraz szpital.
 7. Informacja o inwestycjach i planach rozwojowych szpitala.
 8. Informacja o bieżących działaniach Zarządu Szpitala.
 9. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/22787

 

                                                                                                                  Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-08-23 12:42

LXII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 08 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/22336

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-08-06 13:59

LXI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LXI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu jarocińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jarociński, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LIX/392/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/21886

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-07-12 10:44

LX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

CZĘŚĆ I

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIX sesji Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 r.
 11. Dyskusja.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

CZĘŚĆ II

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty jarocińskiego.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału powiatu jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/6cac07c6-b7aa-4

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-06-14 13:20

LIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Zapraszam na LIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia".
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/136c3c6a-299e-4

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-05-18 13:19

LVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska

Zapraszam na LVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15:30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVII sesji Rady Powiatu.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego.
 6. Realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2018-04-18 12:26

LVII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska

Zapraszam na LVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVI sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2017 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 6. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” za rok 2017
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia".
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Komunikaty.
 22. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/18362

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-03-21 14:04

LVI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Zapraszam na LVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 02 marca 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV i LV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę
  nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 roku
  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2018 rok
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Komunikaty.
 14. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/17640

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-02-23 09:12

LV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 09 lutego 2018 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 9 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/2bd3b2c9-06ad-4

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-02-08 11:06

LIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej mającej swój przebieg na terenie Gminy Jarocin od granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego przez miejscowości Mieszków, Cielcza oraz miasto Jarocin (ulice Poznańska i Wojska Polskiego) do skrzyżowania łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/16540

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2018-01-11 15:22

LIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LII sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Jarocińskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/16219

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-12-20 15:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 15:13

LII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LI sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.
  5a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
  5b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.
  5c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
  5d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.
 6. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2018 rok:
  6a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  6b. Przedstawienie opinii komisji.
  6c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
  - o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok,
  - o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.
  6d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,
  6e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
  6f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Informacja o funkcjonowaniu Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2018.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.
Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/15836
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-12-08 14:18

LI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie s. nr 30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX i L sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIX sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Komunikaty.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-11-22 14:32

L Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję L SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e - dokumentacji i e - rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. "Wyposażenie środowisk Informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa."
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Komunikaty.
9. Zakończenie obrad.
 
Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/15102
 
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-11-15 08:03

XLIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVIII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Plan działania zmieniający zarządzanie oraz podjęte decyzje oszczędnościowe w "Szpitalu Powiatowym w Jarocinie" Sp. z o.o na lata 2017 - 2021.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017.
 8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S11.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/14617

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-10-23 09:01

XLVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 15.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, ul. T. Kościuszki.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, ul. Kościuszki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI i XLVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVI sesji Rady Powiatu.
 5. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018.
 6. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo -Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przyspasabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Starosty Jarocińskiego Teodora Grobelnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/14040

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-09-22 11:25

XLVII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/1404cedd-b9aa-4

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-09-08 10:40

XLV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 04 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Województwu Wielkopolskiemu prowadzenia zadania publicznego w latach 2017 i 2018.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/13118

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Wielińska
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-08-03 10:19
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-03 10:19

XLIV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

CZĘŚĆ I

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XLIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIII sesji Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 r.
 11. Dyskusja.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

CZĘŚĆ II

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/12664

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

Metryka

 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-06-22 12:13
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 09:53

XLIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarcach, gm. Jarocin.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu w zakresie planowanych zmian przepisów prawa, które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadbudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Komunikaty.
 20. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/12029

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-05-19 13:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-19 14:44

XLII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XL sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XL sesji Rady Powiatu.
 5. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/19c6d9f6-a0f9-4

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-04-21 13:51

XLI Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/11175

Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-04-10 13:59

XL sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XL SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Złożenie ślubowania.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIX sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIX sesji Rady Powiatu.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 7. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2016 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.
 8. Sytuacja w Spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. na dzień 30.01.2017 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" za rok 2016.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Komunikaty.
 26. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/10916

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Wielińska
 • opublikował: Ewa Wielińska
  data publikacji: 2017-03-24 13:49
 • zmodyfikował: Ewa Wielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 13:51

XXXVIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.

4 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.

4 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

4 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

4 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

      5. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2017 rok:

5 a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

5 b. Przedstawienie opinii komisji,

5 c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok,

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.

5 d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,

5 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

5 f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

       6. Interpelacje i zapytania radnych.

       7. Wnioski i oświadczenia radnych.

       8. Wolne głosy i wnioski.

       9. Komunikaty.

       10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9776

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-01-25 09:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-25 09:32

XXXVII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 30 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXV sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu jarocińskiego służebnością przesyłu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Jarocińskim na lata 2017-2022.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
 9. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku.
 11. Odczytanie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Jarocińskiego.
 12. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie 
  z funkcji Starosty Powiatu Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka.
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 14. Przeprowadzenie tajnego głosowania i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Starosty Powiatu Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9671

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-01-24 07:55

XXXVI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.                                                                                                                                                                                                   2 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego

     2 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

     2 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

     2 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Komunikaty.
 5. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9671

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2017-01-19 10:53

XXXV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 grudnia 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zapraszam na XXXV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, zwołaną na dzień 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9256

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-12-23 08:44

XXXIV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIII sesji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXXI/206/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji zaliczenia dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2017.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.

12 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego

12 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

12 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

12 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

 1. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2017 rok:

13 a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

13 b. Przedstawienie opinii komisji,

13 c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

-     o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok,

-     o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.

13 d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,

13 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

13 f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

       14. Interpelacje i zapytania radnych.

       15. Wnioski i oświadczenia radnych.

       16. Wolne głosy i wnioski.

       17. Komunikaty.

       18. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8549

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-12-09 12:06
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 12:08

XXXIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XXXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się dnia 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXI sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o realizacji Strategii Powiatu Jarocińskiego.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży
  w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie
  na parkingu strzeżonym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego".
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8549

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-11-18 11:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-18 11:59

XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 4 listopada 2016 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXXII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO na dzień
04 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8291

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                                     Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-11-03 08:41

XXXI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

 

Zapraszam na XXXI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIX i XXX sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIX sesji Rady Powiatu.
 5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8161

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-10-24 13:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 12:17

XXX Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 19 października 2016 r. o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zapraszam na XXX SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego s. 30 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/8052

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                 

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-10-14 13:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-14 13:14

XXIX sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XXIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza
w Jarocinie
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXVII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2016/2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiaty Jarocińskiego 1/2 udziału w nieruchomości położonej w Tarcach gm. Jarocin.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7738

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                 

                                                                                                            Rady Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-09-23 13:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-29 10:06

XXVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 9 września 2016 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Zapraszam na XXVIII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGOktóra odbędzie się w dniu 9 września 2016 r(piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żerków w roku 2017.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2017.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7510

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                 

                                                                                                             Rady Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-09-07 09:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 09:53

XXVII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XXVII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.
 6. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2015 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 wraz z autopoprawkami.
 10. Rozpatzrenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. wraz z autopoprawkami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie 7/7252

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-08-19 08:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 08:19

XXVI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie sie 25 lipca 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Zapraszam na XXVI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego p. 30 w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/7038

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-07-21 11:41

XXIV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/6708

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-06-16 13:27

XXIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie sie 6 czerwca 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XXIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
na dzień 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Kotlinie.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/6587.                                          

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                Jan Szczerbań

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-06-03 12:15

XXII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie sie 25 maja 2016 r. o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30.

Zapraszam na XXII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z następującym porządkiem obrad:
 

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXI sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXI sesji Rady Powiatu.
5.Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017.
6.Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego za rok 2015.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wnioski i oświadczenia radnych.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Komunikaty.
14.Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/6351

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-05-19 09:28

XXI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie - sala nr 30

Szanowni Państwo

Sesja nr 21  odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/5950

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-04-21 12:07

XX sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne  pod następującym adresem:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/5387

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-03-24 10:04
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 10:03

XIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 1 marca 2016 r. w Ratuszu

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne  pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie7/5247

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-02-23 13:32

XVIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Zapraszam na XVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI oraz XVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
 5. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania
  w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Spółce z o.o. nieruchomości położonej w Bachorzewie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Jarocińskiego do „Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego
  Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2016-2028.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Komunikaty.
 20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2016-01-27 12:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-27 12:32

XVII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym

Z A W I A D O M I E N I E

XVII SESJA

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

V KADENCJI

 

odbędzie się 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                             Przewodniczący

                                                                              Rady Powiatu

                                                                              Jan Szczerbań

                                                                                                                        

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-12-22 08:42

XVI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 17 grudnia 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

 

Zapraszam na XVI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, która odbędzie
w
dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie za rok 2015.
 5. Prezentacja projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych terenu miasta Jarocin.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.

1/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego,

            2/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju.

            3/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

            4/ głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

15. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2016 rok:

            1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

            2/ przedstawienie opinii komisji,

            3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok,

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński.

4/ przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych,

            5/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

            6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Komunikaty.

20. Zakończenie obrad.

 

                                                                             

Przewodniczący

 Rady Powiatu

Jan Szczerbań

 

                                             

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-12-09 14:28

XV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Z A W I A D O M I E N I E

XV SESJA

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

V KADENCJI

 

odbędzie się 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIV sesji Rady Powiatu.
 4. Prezentacja multimedialna Stowarzyszenia "Inspiracje".
 5. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie.
 6. Aktualny stan pomników przyrody na terenie powiatu.
 7. Informacja o stanie gleb w powiecie jarocińskim.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.                                                     Przewodniczący

                                                                                        Rady Powiatu

                                                                                                         

                                                                                       Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-11-18 12:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 12:38

XIV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 października 2015 r. o godz. 15:00

Z A W I A D O M I E N I E

XIV SESJA

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

V KADENCJI

 

odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie p. 30 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIII sesji Rady Powiatu.
 4. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez PCPR oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2014 rok i I półrocze 2015 roku.
 5. Opieka medyczna w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 6. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu.
 7. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania skargi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2016.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin zadania publicznego- zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jarocin.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2019”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii kolejowej na trasie Krotoszyn- Jarocin- Września- Gniezno.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę
  w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata
  2015-2028.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                 

                                                                               Przewodniczący

                                                                                Rady Powiatu

                                                                                                    

                                                                             (-) Jan Szczerbań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-10-21 12:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Przymusińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 15:49

XIII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 września 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-09-22 14:11

XII sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 7 września 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-08-26 10:35

XI sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 6 sierpnia 2015 r. o godz. 15:00 w Ratuszu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska
 • opublikował: Agnieszka Przymusińska
  data publikacji: 2015-07-29 15:52

X sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 7 lipca 2015 r. o godz. 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przymusińska