Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Struktura organizacyjna

 

Pracownicy Domu Dziecka zorganizowani są w wewnętrzne komórki organizacyjne:

- pedagogiczno-socjalny

     * wychowawcy

     * pracownicy socjalni

- administracyjno-obsługowy 

     * sekretariat

- finansowo-księgowy 

     * księgowość 

     * płace 

Do zadań pionu pedagogiczno-socjalnego należy w szczególności:

systematyczna realizacja programu wychowawczego celem doprowadzenia do powrotu dziecka do rodziny naturalnej, a w razie niemożności powrotu do rodziny – przysposobienia lub zapewnienia mu opieki w jednej z rodzinnych form opieki zastępczej,
doprowadzenie do pełnej integracji rodzin matek przebywających w grupach usamodzielnienia, a także przygotowanie ich do rzeczywistego usamodzielnienia i funkcjonowania w dorosłym życiu,
opracowanie dla każdego wychowanka w oparciu o indywidualny plan pracy programu wychowawczego oraz dydaktycznego,
prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych,
prowadzenie badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,
prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych,bieżąca praca z rodzinami wychowanków, a także podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych pojawiających się w rodzinach dzieci przebywających w Domu Dziecka i byłych wychowanków Domu Dziecka,
dokonywanie diagnozy psychospołecznej i pedagogicznej wychowanków,
prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka oraz dzieci, które opuściły Dom Dziecka.

Do zadań pionu administracyjno-obsługowego należy:

dbałość o bieżące zapewnianie wychowankom odpowiedniego standardu usług świadczonego przez Dom Dziecka, szczególnie w zakresie warunków mieszkaniowych, całodziennego wyżywienia, zaopatrzenia w bieliznę, odzież stosowną do pory roku i inne przedmioty osobistego użytku, a także zaspakajania potrzeby bezpieczeństwa wychowanków,
zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i biurowej Domu Dziecka.

Bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami pionu administracyjno-obsługowego sprawuje Dyrektor Domu Dziecka.

 

Do zadań pionu finasowo-księgowego należy:

zapewnianie obsługi księgowo-finansowej Domu Dziecka, w tym zapewnienie realizacji przez Dom Dziecka zadań, wynikających z jego funkcjonowania jako samodzielnej jednostki budzetowej miasta.

Bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami pionu księgowo-finansowego sprawuje Główna Księgowa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4229
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-18 14:28:17