Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zakres działania

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpatruje wnioski z Powiatu Jarocińskiego o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w składach orzekających.
 
Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają orzeczenia:
1) o niepełnosprawności
2) o stopniu niepełnosprawności
3) o wskazaniach do ulg i uprawnień
 
Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
 
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
1) ważne orzeczenie lekarz orzecznika Zakładu Ubezpieczen Społecznych o:
     a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
     b) całkowitej niezdolności do pracy
     c) częściowej niezdolności do pracy
2) ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
3) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
 

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Dnia 01.07.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23.10.2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady wydawania kart parkingowych.

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany dokonane w nowelizacji ustawy:

1. Miejsce wydawania kart parkingowych.

Karty parkingowe dla Mieszkańców Powiatu Jarocińskiego są wydawane przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie.

2.  Uprawnieni do uzyskania karty parkingowej

Od 01.07.2014r. uprawnionymi do uzyskania karty parkingowej na podstawie wydanych do 30.06.2014r. orzeczeń o niepełnosprawności, są osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności z oznaczonym kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R, 10-N, 04-O.

Do uzyskania karty parkingowej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności wydanych od 01.07.2014 r. uprawnionymi są:

A) osoby zaliczone do:

1. znacznego stopnia niepełnosprawności mające znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się

2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się i ustaloną przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruch) lub 10 - N (choroba neurologiczna).

3. osób niepełnosprawnych do 16 - tego roku życia mające znaczne ograniczenia w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się.

B) placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

3.  Okres na jaki karta parkingowa może być wydana

Karty parkingowe dla osób fizycznych wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat. Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się na okres 3 lat.

4. Okres ważności dotychczas wydanych kart parkingowych.

Wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30.06.2015r.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6165
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-06-03 08:48:03