Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Imprezy organizowane corocznie w Zespole Szkół

Do kalendarza imprez szkolnych wpisały się na stałe następujące uroczystości:
 
 1. Akademie bądź zajęcia warsztatowe Klubu Europejskiego
 2. Święto Komisji Edukacji Narodowej- w październiku
 3. Andrzejki-----w miesiącu listopadzie
 4. Międzynarodowy Dzień Misia-listopad
 5. Apel z okazji Swięta Niepodległości 11 listopada
 6. Mikołajki----w miesiącu grudniu (coś miłego i słodkiego dla każdego....,rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniej udekorowaną klasę na święta Bożego Narodzenia)
 7. Wigilie klasowe--------w miesiącu grudniu
 8. Jasełka----w miesiącu grudniu
 9. Balik karnawałowy----w miesiącu styczniu
 10. Dzień Bałwana-----w miesiącu lutym
 11. Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu- luty
 12. Powitanie wiosny----w miesiącu marcu
 13. Międzynarodowy Dzień Ziemi-w miesiącu kwietniu
 14. Międzyszkolny konkurs recytatorski---w miesiącu kwietniu
 15. Akcja Żonkile dla uczczenia pamięci Powstania w Getcie Warszawskim
 16. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji III Maja
 17. Międzyszkolne Warsztaty Humanistyczne- w maju/grudniu
 18. Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej- w miesiącu maju
 19. Piknik z okazji Dnia Dziecka----1 czerwca (połączony z Dniem Sportu) i biegiem patrolowym
 20. Uroczysty apel i pożegnanie klas ósmych.
 21. Dzień Patrona Szkoły czyli UNICEF-czerwiec
 22. Warsztaty kulinarne
 23. FISHMOB-Tańczymy dla Jana Pawła II- w czerwcu
 24. Dzień Matki-w maju
 25. Warsztaty plastyczne bądź zajęcia w plenerze-maj, marzec
 26. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny-kwiecień
 27. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i wspomnienie agresji hitlerowskiej oraz sowieckiej na Polskę-1 września i 17. września.

A w roku 2018/2019 dodatkowo udział w projekcie "Podnoszenie jakości pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie" finansowanym ze środków UE, udział w projekcie pt."Szkoła patriotów".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 17:24

Inne (pracownicy ZSS, baza lokalowa, co zapewnia szkoła)

Szkoła zapewnia również:
—specjalistyczną opiekę pedagogiczną;
—poszerzone oferty edukacyjne oparte na doborze indywidualnych i grupowych programów terapeutyczno-stymulujących;
—indywidualne zajęcia rewalidacyjne obejmujące: korekcję wad mowy, korekcję wad postawy, zajęcia wyrównawcze i terapię ruchową oraz pracę z uczniami według indywidualnych programów autorskich opracowanych przez nauczycieli zatrudnionych w szkole,
Szkoła oferuje ponadto zajęcia z wczesnego wspomagania przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Tacy Sami" oraz Lions Club Jarocin. Więcej o wczesnym wspomaganiu...
 
 
 
Pracownicy ZSS:
 
1/ nauczyciele-specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej; surdopedagogiki, tyflopedagogiki, uczniów niedowidzących
2/ nauczyciele-specjaliści z zakresu nauczania początkowego;
3/ nauczyciele-specjaliści z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
4/ logopedzi; neurologopedzi
5/ psycholog;
6/ pielęgniarka;
7/ opiekunki- pomoce nauczycieli;
8/ bibliotekarka
9/ informatyk i nauczyciel języka niemieckiego
10/rehabilitanci
11/specjaliści od gimnastyki korekcyjnej i stymulacji sensorycznej
12/ nauczyciele przedmiotów (historii, biologii, chemii, matematyki i innych)
 
Baza lokalowa:   Od sierpnia 2003 roku szkoła ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Szubianki 21, gdzie zajmuje I i II piętro. Budynek służy jako kompleksowy ośrodek- centrum pomocy osobom niepełnosprawnym i z trudnościami w uczeniu się, gdyż znajduję się w nim także  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Przy realizacji procesu edukacyjnego ZSS korzysta z następujących pomieszczeń:
—sale lekcyjne;
—sale edukacyjno-terapeutyczne; gabinety do zajęć rewalidacyjnych
—sala gimnastyczna oraz salka rehabilitacyjna
—pracownia komputerowa;
—pracownie techniczne;
—gabinet logopedyczny z komputerem;
—gabinet pielęgniarski;
—sala poznania świata  i biblioteka, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
 

Do dyspozycji uczniów jest także świetlica, harcówka, stołówka, szatnia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2014-09-18 00:00
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-18 19:24

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych  :

Telefon: +48 62 747-21-53

e-mail: zsspjarocin@post.pl

Adres korespondencyjny: ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin

Data publikacji strony internetowej https://www.zssjarocin.pl/ : 26.11.2008 r.

Data ostatniej aktualizacji: strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych :

https://www.zssjarocin.pl/
https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/105,zespol-szkol-specjalnych-w-jarocinie

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Kuropaczewski. Adres poczty elektronicznej do osoby odpowiedzialnej :  michal.kuropaczewski@zssjarocin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 747 21 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie mieszcząca się przy ul. Szubianki 21 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

 1. Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ul. Szubianki, bez barier architektonicznych - dostępne dla osób niepełnosprawnych. Od strony północnej budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W razie potrzeby istnieje możliwość podjechania samochodem bezpośrednio do wejścia/wyjścia tylnego budynku.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Przestrzenie komunikacyjne w  budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda)

 

Budynek szkoły składa się z trzech kondygnacji :

Parter: wchodząc do budynku głównym wejściem po lewej stronie znajduje się wejście
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, natomiast po prawej stronie znajduje się wejście na korytarz prowadzący do sal rewalidacyjnych, gabinetów logopedów, świetlicy, toalet, oraz drugie wejście na klatkę schodową prowadzącą na I i II piętro szkoły.
Na wprost wejścia głównego znajduje się winda.

Na I piętrze budynku znajdują się sale lekcyjne, sala sensoryczna, sale gimnastyczne, gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, gabinet pracowników działu finansowo-księgowego, toalety.

Na II piętrze budynku znajdują się sale lekcyjne, sala polisensoryczna, pracownia komputerowa, biblioteka, pokój nauczycielski, stołówka, toalety.

 

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

Podjazd i drzwi wejściowe dostosowane do szerokości wózka dla niepełnosprawnej osoby. Do wejścia głównego prowadzi płaski chodnik bez przeszkód. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy zapewniają pracownicy szkoły. W szkole nie ma możliwości skorzystania
z pochylni,  platform i pętli indukcyjnych.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Przy parkingu znajdującym się od strony północnej głównego wejścia do budynku szkoły wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki z psem asystującym czy psem przewodnikiem.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kuropaczewski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2021-03-10 17:28
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 18:41

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ZSS W JAROCINIE

Metryka

 • opublikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  data publikacji: 2021-03-15 18:38
 • zmodyfikował: Michał Kuropaczewski - ZSS
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 18:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-15 19:05:54