Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zadania wykonywane w zakresie w zakresie dróg: bud. Al. Niepodległości 10 - p. nr 4


 a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i
 ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 c) pełnienie funkcji inwestora,
 d) utrzymywanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich,
 urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogą,
 e) realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 f) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz
 wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 g) koordynacja zadań wykonywanych w pasach dróg powiatowych,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego podmiotom gospodarczym
i osobom fizycznym w celu umożliwienia wykonania robót związanych z budową
lub remontem zjazdów z dróg powiatowych, przyłączy wody, gazu, energii
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej, sieci ciepłowniczej,
h)naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. g,
i)wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j)naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. i,
j) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
l) nadzór nad zleconymi robotami interwencyjnymi, robotami utrzymaniowymi
i zabezpieczającymi,
m) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
n) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym
powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
o) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób i mienia,
p) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
q) pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie oraz usuwanie drzew
i krzewów,
13
r) prowadzenie gospodarki terenami znajdującymi się w pasach dróg
powiatowych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze:
a) wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
b) naliczanie opłat i kar za w/w zezwolenia,
s) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg
powiatowych i o ich pozbawieniu oraz projektów uchwał w sprawach o ustalenie
przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego,
t) przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia Zarządu Powiatu opinii w
zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i
gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych
zarządców dróg,
u) opiniowanie gminnych studiów rozwoju gospodarczego w szczególności układu
komunikacyjnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie
planów miejscowych,
v) opiniowanie i uzgadnianie projektów technicznych w Komisji Koordynacyjnej,
w) opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i wniosków
o pozwolenie na budowę,
x) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i
krzewów w pasach drogowych, opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, składanie wniosków do
poszczególnych gmin o wydanie decyzji na usunięcie drzew ujętych w planie
wyrębu, przeprowadzanie uproszczonej procedury na usuwanie drzew
w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (drzewa
wywrócone, nadłamane),
y) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach
powiatowych i gminnych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym:
- analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- rozpatrywanie wniosków zarządców dróg gminnych, podmiotów
gospodarczych i osób fizycznych,
- organizowanie prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
- ewidencja i gromadzenie projektów organizacji ruchu,
- wykonywanie objazdów dróg w zakresie kontroli poprawności oznakowania
i zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
- współpraca z organami policji,
z) wydawanie opinii o zakresie ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków
prowadzenia imprezy na drogach powiatowych w sprawach związanych
z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w szczególny sposób,
aa) opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych budowy, remontów
i utrzymania dróg i obiektów mostowych,
bb) realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego:
a) zlecanie remontów oraz napraw elementów pasa drogowego, pielęgnacji zieleni,
oznakowania w oparciu o obowiązujące zasady postępowania określone
regulaminami udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego,
b) nadzór nad utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego dróg
powiatowych,
c) przygotowywanie zadań drogowych do realizacji:
- opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnień, opinii, zezwoleń i pozwoleń,
- opracowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Warunków
Zamówienia,
- udział w postępowaniach przetargowych dotyczących zadań objętych
planem rzeczowo – finansowym, współpraca w tym zakresie z Referatem
Zamówień Publicznych i Inwestycji,
- sporządzanie w obowiązującym trybie projw zakresie dróg:
 a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i
 ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 c) pełnienie funkcji inwestora,
 d) utrzymywanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich,
 urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogą,
 e) realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 f) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz
 wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 g) koordynacja zadań wykonywanych w pasach dróg powiatowych,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego podmiotom gospodarczym
i osobom fizycznym w celu umożliwienia wykonania robót związanych z budową
lub remontem zjazdów z dróg powiatowych, przyłączy wody, gazu, energii
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej, sieci ciepłowniczej,
h)naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. g,
i)wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j)naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. i,
j) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
l) nadzór nad zleconymi robotami interwencyjnymi, robotami utrzymaniowymi
i zabezpieczającymi,
m) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
n) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym
powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
o) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób i mienia,
p) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
q) pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie oraz usuwanie drzew
i krzewów,
13
r) prowadzenie gospodarki terenami znajdującymi się w pasach dróg
powiatowych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze:
a) wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
b) naliczanie opłat i kar za w/w zezwolenia,
s) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg
powiatowych i o ich pozbawieniu oraz projektów uchwał w sprawach o ustalenie
przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego,
t) przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia Zarządu Powiatu opinii w
zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i
gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych
zarządców dróg,
u) opiniowanie gminnych studiów rozwoju gospodarczego w szczególności układu
komunikacyjnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie
planów miejscowych,
v) opiniowanie i uzgadnianie projektów technicznych w Komisji Koordynacyjnej,
w) opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i wniosków
o pozwolenie na budowę,
x) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i
krzewów w pasach drogowych, opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, składanie wniosków do
poszczególnych gmin o wydanie decyzji na usunięcie drzew ujętych w planie
wyrębu, przeprowadzanie uproszczonej procedury na usuwanie drzew
w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (drzewa
wywrócone, nadłamane),
y) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach
powiatowych i gminnych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym:
- analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- rozpatrywanie wniosków zarządców dróg gminnych, podmiotów
gospodarczych i osób fizycznych,
- organizowanie prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
- ewidencja i gromadzenie projektów organizacji ruchu,
- wykonywanie objazdów dróg w zakresie kontroli poprawności oznakowania
i zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
- współpraca z organami policji,
z) wydawanie opinii o zakresie ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków
prowadzenia imprezy na drogach powiatowych w sprawach związanych
z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w szczególny sposób,
aa) opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych budowy, remontów
i utrzymania dróg i obiektów mostowych,
bb) realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego:
a) zlecanie remontów oraz napraw elementów pasa drogowego, pielęgnacji zieleni,
oznakowania w oparciu o obowiązujące zasady postępowania określone
regulaminami udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego,
b) nadzór nad utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego dróg
powiatowych,
c) przygotowywanie zadań drogowych do realizacji:
- opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnień, opinii, zezwoleń i pozwoleń,
- opracowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Warunków
Zamówienia,
- udział w postępowaniach przetargowych dotyczących zadań objętych
planem rzeczowo – finansowym, współpraca w tym zakresie z Referatem
Zamówień Publicznych i Inwestycji,
- sporządzanie w obowiązującym trybie projektów umów i prowadzenie
postępowania związanego z ich zawieraniem

Biuro Referatu - p. nr 4

tel. 62 740 79 56

 

Metryka

  • opublikował: Aneta Flis
    data publikacji: 2021-04-19 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1906
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-19 14:08:45