Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 47/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do „Umowy Nr 455/2014/Wn15/OA-xn-04/D w sprawie Projektu „Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Zarządzenie nr 46/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w spawie powołania Zespołu do spraw likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych

Zarządzenie nr 45/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 44/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do podejmowania czynności w sprawach w zakresie prawa pracy wobec Starosty

Zarządzenie nr 43/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowego Zespołu do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Zarządzenie nr 41/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie aktualizacji zasad tworzenia, przekazywania i publikowania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz odpowiedzialności merytorycznej za utrzymywanie Biuletynu Informacji Publicznej w stałej aktualności

Zarządzenie nr 40/201 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasad rachunkowości do „Umowy dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jarocinie

Zarządzenie nr 39/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 38/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 36/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Starostwa Powiatowego w Jarocinie- specjalista ds. funduszy europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jarocinie w wymiarze ½ etatu

Zarządzenie nr 35/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 01 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Siedleminie gm. Jarocin na rzecz PW Jarocin Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31-33, 60-702 Poznań

Zarządzenie nr 33/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 31/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 27 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Starosty Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 30/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji, obsługi administracyjnej i wykonania zadań wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. na terenie Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 29/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych

Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Orpiszewku gm. Kotlin na rzecz EW Dobrzyca Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 71-502 Szczecin

Zarządzenie nr 26/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 25/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 24/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 23/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczjącej równowartości 30 000 euro

Zarządzenie nr 22/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 21/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Zarządzenie nr 20/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na budowę baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500)

Zarządzenie nr 19/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji: ustanowienie nagród oraz wyróżnień sportowych

Zarządzenie nr 18 a/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie odwołania Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz powołania Powiatowej Rady Rynku Pacy

Zarządzenie nr 18/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na realizację form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego"

Zarządzenie nr 17/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 03 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i zasad przechowywania depozytów i papierów wartościowych

Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społeczej w Zakrzewie

Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Domu Wspomożycielki w Dobieszczyźnie

Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze

Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie rozliczenia kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania z administracji rządowej zlecone przez wojewodę w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami- wydatki z rozdziału 75011

Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli na rok 2014

Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli w roku 2013

Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2014 r.

Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia premiowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej- na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego

Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania Wniosków o Przyznanie Nagród i Wyróżnień

Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie określenia Regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty Jarocińskiego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4653
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-13 13:27:53