Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiat Jarociński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 980 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu istnieją podstrony, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane. Na wielu podstronach istnieją "udawane" listy, które będą sukcesywnie formatowane jako wykazu numeryczne/punktowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-09. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-12.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Brygida Andraszak, andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 740 79 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, w tym osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu bocznym do budynku przy Alejach Niepodległości 10-12 (wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Sekretariacie. Mieści się ono na parterze budynku przy wejściu głównym.

Pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Starostwa.

Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do Sekretariatu w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

Po zakończeniu obsługi pracownik Sekretariatu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu urzędu.

Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie, parter
  • za pomocą faxu na nr +48 62 747 33 37,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
  • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr +48 62 747 29 20.

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 z późn. zm.).

Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Jarocinie zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Starostwo poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają potrzebę w zakresie pomocy w obsłudze.

W budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem do budynku Starostwa.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-03-11 09:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10056