Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie
  • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jarocinie

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w PINB w Jarocinie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie z/s 63-200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 10, pokój 110 ; 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jarocinie drogą elektroniczną – email: iodrc@int.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
   a) dostępu do swoich danych osobowych, 
   b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
   c) żądania usunięcia danych, gdy: 
         − dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
         − dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
          − osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
          − przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
          − Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10.Przetwarzane dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4270
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-15 14:03:30