Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Strona Powiatu Jarocińskiego

Przejdź do: www.powiat-jarocinski.pl

Treść strony

Ząłącznik do uchwały                             

 Zarządu Powiatu w Jarocinie Nr .........   
z dnia ................................................... 
 
 
                                                                   Regulamin Organizacyjny
                                                           Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 
 § 1
Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Jarocinie zwany dalej "Zarządem" jest jednostką budżetowa podległą Radzie Powiatu.
 
§ 2
Zarząd działa na zasadzie pełnego rozrachunku gospodarczego jako jednostka budżetowa.
 
§ 3
 1. Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie drogami powiatowymi w granicach Powiatu Jarocińskiego.
 2. Zadania Zarządu obejmują w szczególności :
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg, oraz obiektów mostowych
 • pełnienie funkcji inwestora
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
 • realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych, oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • koordynacja robót w pasie drogowym
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zjazdy z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
- wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu, oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów, oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w gestii Zarządu.
Zarząd może wykonywać inne zadania zlecone przez Zarząd Powiatu.
§ 4
 
Zarządem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
 
§ 5
 
Dyrektor Zarządu działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzję i ponosi za nią odpowiedzialność.
 
 
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
 
§ 6
 1. Struktura organizacyjna Zarządu obejmuje następujące samodzielne stanowiska pracy i komórki organizacyjne :
 1. Dyrektor
 2. Główny Księgowy
 3. Specjalista do spraw administracyjno-kadrowych
 4. Starszy specjalista do spraw rozwoju sieci drogowej i przygotowania inwestycji
 5. Specjalista do spraw ochrony pasa drogowego i zamówień publicznych
 6. Specjalista do spraw budowy i utrzymania dróg i obiektów mostowych
 7. Sekcja bieżącego utrzymania i ochrony dróg
  1. Kierownik Sekcji bieżącego utrzymania i ochrony dróg i mostów
  2. Stanowiska pracownicze :
- dróżnik - kierowca (6)

§ 7

 
 1. Do zakresu działania Dyrektora Zarządu należy w szczególności :
 • wykonywanie zarządzeń, wytycznych i instrukcji organu założycielskiego
 • ustalanie zakresu czynności uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zarządu, oraz zadań wynikających z planów i przedsięwzięć organizacyjnych
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i przestrzeganie jego regulaminu
 • decydowanie w sprawach przyjmowania, zwalniania i przeszeregowywania pracowników
 • ustalanie wynagrodzeń pracowników
 • składanie oświadczeń, oraz podpisywanie umów i porozumień w imieniu Zarządu
w zakresie jego praw i obowiązków
 • podejmowanie decyzji, oraz wydawanie zarządzeń, instrukcji, regulaminów i poleceń, zgodnie z zakresem działania
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • podejmowanie inicjatyw wobec jednostki zwierzchniej w zakresie działalności Zarządu
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej
 • dokonywanie kompleksowych i problemowych analiz ekonomicznych dotyczących działalności Zarządu
 • dbanie o właściwe warunki pracy, oraz zabezpieczenie mienia Zarządu przed kradzieżą, dewastacją i pożarem
2. Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zarządu,
a w szczególności za :
 • prowadzenie działalności Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów
 • zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej
 1. W czasie nieobecności Dyrektora obowiązki kierowania Zarządem przechodzą na osobę
Starszego specjalisty do spraw rozwoju sieci.
§ 8
 1. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności :
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z planem kont w sposób umożliwiający
należyte zarządzanie Zarządem
 • prowadzenie analizy syntetycznej i analitycznej kosztów
 • prowadzenie zestawień dowodów księgowych
 • kontrolowanie dowodów księgowych pod względem ich prawidłowości i kompleksowości
 • organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • opracowywanie preliminarzy finansowych Zarządu wg obowiązujących zasad
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z obowiązujących przepisów
 • prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów mienia ruchomego.
 1. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność w szczególności za :
 • zorganizowanie, sporządzanie, przyjmowanie obiegu dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji księgowych i zabezpieczenie przed nadużyciami
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnej
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • terminowe i właściwe sporządzanie sprawozdań finansowych
  
§ 9
 
Do zakresu działania Specjalisty do spraw administracyjno-kadrowych należy w szczególności :
 • sporządzanie list obecności, planów urlopów, kierowanie na badania okresowe i szkolenia
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem płac, zasiłków, rozliczeń z ZUS-em, wystawianie delegacji
 • prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników ZDP
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie gospodarki kasowej ZDP zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie sekretariatu ZDP, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 • prowadzenie spraw dotyczących zakupów i inwentaryzacji materiałów biurowych
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników ZDP
 
§ 10
 
Do zakresu działania Starszego specjalisty do spraw rozwoju sieci drogowej i przygotowania inwestycji należy w szczególności :
 • planowanie rozwoju sieci drogowej powiatu, przygotowanie planów budowy, modernizacji i remontów kapitalnych dróg
 • współudział w sporządzaniu projektu budżetu Zarządu
 • prowadzenie spraw terenowo - prawnych i administracyjnych związanymi z planowanymi inwestycjami
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej na planowane roboty
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestorskich do przetargów organizowanych przez Zarząd
 • koordynacja działań wykonawców robót zlecanych przez Zarząd
 • organizacja i przekazywanie placów budów
 • bieżąca kontrola wykonywanych robót
 • udział w komisji odbioru robót
 • koordynacja i kontrola realizacji porozumień z gminami
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej budowy i modernizacji dróg
 • organizowanie przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych.
 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
§ 11
 
Do zakresu działania Specjalisty do spraw budowy i utrzymania dróg i obiektów mostowych należy w szczególności :
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg
 • aktualizacja map techniczno - eksploatacyjnych
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji obiektów mostowych
 • prowadzenie okresowych przeglądów dróg i obiektów mostowych
 • przygotowanie dokumentów i prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami na budowę
 • prowadzenie spraw związanych z przeglądami technicznymi budynków, instalacji i planowanie remontów budynków
 • opracowywanie bieżących informacji o drogach
 • opracowywanie planów zimowego utrzymania dróg
 • udział w bieżących odbiorach robót
 • prowadzenie bieżącej ewidencji robót utrzymaniowych
 • sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej budynków, oraz bieżącego utrzymania dróg i mostów
 • ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych
 • uzgadnianie i wydawanie warunków do dokumentacji na roboty obce prowadzone w pasie drogowym, lub w jego sąsiedztwie.
§ 12
 
Do zakresu działania Specjalisty do spraw ochrony pasa drogowego i zamówień publicznych
należy w szczególności :
 • przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego
 • przygotowanie opinii i decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na cele związane z gospodarką drogową
 • przygotowanie zezwoleń na budowę zjazdów z dróg
 • prowadzenie ewidencji i decyzji w sprawach reklam w pasie drogowym
 • prowadzenie i analiza pomiarów ruchu drogowego
 • prowadzenie spraw związanych z pomiarem hałasu i zanieczyszczeń
 • przygotowanie merytoryczne i organizacyjne prowadzonych przez Zarząd przetargów, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych
 • przygotowanie odbiorów robót związanych z zajęciem pasa drogowego
 • sporządzanie projektów umów na roboty i usługi
 • przygotowywanie zamówień na roboty i usługi doraźne
 • bieżąca aktualizacja stawek za zajęcie pasa drogowego
 • prowadzenie zagadnień związanych z ruchem pojazdów nie normatywnych na sieci drogowej
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem dróg w sposób szczególny
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
§ 13
 
Do zakresu działania Kierownika Sekcji bieżącego utrzymania i ochrony dróg i mostów należy w szczególności :
 • planowanie zakresem remontów nawierzchni drogowych, obiektów i innych elementów pasa drogowego
 • bieżące przeglądy dróg, oznakowania i obiektów mostowych
 • dokonywanie objazdów dróg i prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 • planowanie i prowadzenie bieżącego utrzymania zieleni, oraz wycinki i nasadzeń zadrzewienia
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w pasie drogowym
 • kontrola i odbiór robót wykonywanych w pasie drogowym, oraz związanych z gospodarką drogową
 • prowadzenie magazynów i rozliczanie materiałów
 • określanie zadań dla brygady patrolowej i kontrola ich wykonania, wraz z ewidencjonowaniem ich wykonania
 • prowadzenie zimowego utrzymania dróg
 • prowadzenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz ochroną przeciwpożarową w Zarządzie i na drogach
 • prowadzenie zagadnień związanych z pracą transportu i sprzętu.
 
 

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu winny być wprowadzone w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 15

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu w Jarocinie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kapciński
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-17 11:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-17 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4025
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-07-17 11:25:56