Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Siedziba: Jarocin, ul. T. Kościuszki 10, p. nr 106, 108

Kontakat telefoniczny:

- Kierownik Referatu: 62 7407978

- Biuro Referatu: 62 7407979

 

Do zadań Wydziału Rozwoju z zakresu działania Referatu Dróg Powiatowych należy w szczególności:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymywanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja zadań wykonywanych w pasach dróg powiatowych,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w celu umożliwienia wykonania robót związanych z budową lub remontem zjazdów z dróg powiatowych, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej, sieci ciepłowniczej,
- naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. 8,
- wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych kat. I, II, III,
- naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. 10,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
- nadzór nad zleconymi robotami interwencyjnymi, robotami utrzymaniowymi i zabezpieczającymi,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub - powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów,
- prowadzenie gospodarki terenami znajdującymi się w pasach dróg powiatowych,               - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze:
- wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
- naliczanie opłat i kar za w/w zezwolenia,
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych i o ich pozbawieniu oraz projektów uchwał w sprawach o ustalenie przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu jarocińskiego,
- przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia Zarządu Powiatu opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych zarządców dróg,
- opiniowanie gminnych studiów rozwoju gospodarczego w szczególności układu komunikacyjnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie planów miejscowych,
- opiniowanie i uzgadnianie projektów technicznych w Komisji Koordynacyjnej,
opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i wniosków o pozwolenie na budowę,
- prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, składanie wniosków do poszczególnych gmin o wydanie decyzji na usunięcie drzew ujętych w planie wyrębu, przeprowadzanie uproszczonej procedury na usuwanie drzew w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (drzewa wywrócone, nadłamane),
- prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym:
- analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
rozpatrywanie wniosków zarządców dróg gminnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
- organizowanie prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
- ewidencja i gromadzenie projektów organizacji ruchu,
- wykonywanie objazdów dróg w zakresie kontroli poprawności oznakowania i zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
- współpraca z organami policji,
- wydawanie opinii o zakresie ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków prowadzenia imprezy na drogach powiatowych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w szczególny sposób,
- opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych budowy, remontów i utrzymania dróg i obiektów mostowych,
- realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego:
- zlecanie remontów oraz napraw elementów pasa drogowego, pielęgnacji zieleni, - oznakowania w oparciu o obowiązujące zasady postępowania określone  regulaminami udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego,
- nadzór nad utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych,
przygotowywanie zadań drogowych do realizacji:
- opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zezwoleń i pozwoleń,
- opracowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
udział w postępowaniach przetargowych dotyczących zadań objętych planem rzeczowo – finansowym, współpraca w tym zakresie z Referatem Inwestycji,
- sporządzanie w obowiązującym trybie projektów umów i prowadzenie postępowania związanego z ich zawieraniem.
- nadzór nad realizacją zawartych umów,
- nadzór inspektorski nad realizacją zleconych robót drogowych,
- przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń robót drogowych,
- współpraca z Wydziałem Finansów w zakresie rozliczeń robót drogowych i realizacji planu rzeczowo – finansowego,
- przygotowywanie aktualizacji planów rzeczowo – finansowych,
- współpraca z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych, przygotowywanie porozumień i warunków współfinansowania,
- współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie realizacji zadań obejmujących jednocześnie drogi różnych kategorii,
- współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie regulacji stanu prawnego pasów drogowych,
- przygotowanie i nadzór nad prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4456
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-28 14:59

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629

REGON: 250864072

Dane kontaktowe

Telefon: 62 7472920, 62 7471596

Faks: 62 7473337

email: starostwo@powiat-jarocinski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2161438
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-15 10:08

Stopka strony